Fra høsten 2014 og til nå har vi brukt mye tid på å vurdere om det er en god idé at Søndre Land kommune slår seg sammen med en eller flere nabokommuner. Det er gjort en grundig jobb med å belyse dagens og fremtidas utfordringer. Det er sett på hva vi kan oppnå; både som en stor kommune sammen med Gjøvik, Østre og Vestre Toten, samt som én Land-kommune med Nordre Land. Alternativet med Gjøvik, Toten og Søndre Land fikk minst oppslutning og ble forkastet i kommunestyret 15. februar. I folkeavstemningen skal derfor innbyggerne si ja eller nei til én kommune i Land. Som ordfører i Søndre Land er jeg ikke i tvil. Jeg vil anbefale alle å stemme nei til sammenslåing med Nordre Land.

Målene med kommunereformen er å sikre innbyggerne gode tjenester framover, sørge for positiv samfunnsutvikling, sikre kommunenes økonomi og styrke lokaldemokratiet. Jeg kan ikke se at vi vil stå bedre rustet til å nå disse målene som en sammenslått Landkommune, snarere frykter jeg at det vil være tvert i mot. Jeg registrerer også at det i debatten er brukt argumenter i retning av at vi som én kommune i Land vil stå bedre rustet mot å bli tvangssammenslått med resten av Gjøvikregionen. For Søndre Land mener jeg dette er en uheldig tankegang. Vi bør ikke bygge murer mot noen. Kanskje mer enn noen annen i regionen trenger vi å kunne nyte godt av mulighetene som ligger i alle nabokommuner, ikke minst når det gjelder arbeidsplasser, utdanningsmuligheter og kompetansesamarbeid.

Dette er kort oppsummert de viktigste argumentene for mitt standpunkt og anbefaling:

  • Det er ikke sannsynlig at de kommunale tjenestene vil bli bedre. Mange fagmiljøer vil fortsatt være små og vi vil fortsatt ha utfordringer med å rekruttere flinke fagfolk.
  • De ansattes og politikernes lokalkunnskap og nærhet til innbyggerne er viktig og vil svekkes ved en sammenslåing med Nordre Land.
  • Stedsutviklingen i Hov sentrum vil svekkes til fordel for Dokka som vil bli kommunesenteret.
  • Hele Gjøvikregionen er vårt felles bo- og arbeidsmarked og ved en sammenslåing med Nordre Land vil vi i større grad enn i dag bli en utkant, samt risikere å bidra til en svekkelse av utviklingen i regionen.
  • Det er ikke sannsynlig at kommunens økonomi vil bli bedre. Overføringene fra Staten er helt avgjørende for kommunens økonomi og disse styres av Stortinget som ikke har gitt signaler om at det er særlige økonomiske midler å hente ved å slå sammen Søndre og Nordre Land. • Om kommunene får vesentlig flere komplekse oppgaver må disse løses gjennom mer interkommunalt samarbeid.

Det er viktig at du stemmer - stem nei!