Som tilhenger av en ny storkommune, er jeg naturligvis skuffet over resultatet i folkeavstemninga. Men jeg er ikke overrasket. Langsiktig, strategisk tenking har aldri vært politikkens sterkeste side. Heldigvis ble resultatet i Vestre Toten såpass tydelig at det er mulig å forholde seg til det.

Den viktigste lærdommen av alle disse folkeavstemningene er ikke egentlig at resultatet ble som det ble. Det var forventet. Den viktigste lærdommen er at det store flertallet ikke møter opp og stemmer. På Gjøvik unnlot 75 prosent å stemme. I Vestre Toten var det 62 prosent som ikke stemte. Mens i Østre Toten var det 56 prosent som ikke møtte opp. Hvorfor?

Dette kan tolkes i flere retninger. For det første at mange mener at spørsmålet er for komplisert til at de har orket å sette seg inn i det, og at de derfor velger å ikke stemme. En annen mulig forklaring kan være at de mener at det er ikke spiller noen rolle, og derfor ikke stemmer. En tredje mulig forklaring kan være at flertallet mener at dette er spørsmål som de valgte kommunepolitikerne bør ta stilling til; dvs. at flertallet er imot folkeavstemning. Jeg vet ikke hva som er den beste forklaringa på det lave oppmøtet.

Men jeg håper at statsviterne nå kaster seg over disse resultatene og spør hvordan skal vi forstå at et stort flertall i folket ikke stemmer i folkeavstemninger? Uavhengig av hva som er hovedforklaringa, bør vi nå få en debatt om fenomenet rådgivende, men i praksis bindende folkeavstemninger, som metode for å avgjøre sentrale politiske spørsmål. Det blir altfor enkelt å si at flertallet avgjør uavhengig av oppmøte. Som valgte kommunepolitikere og ansvarlige for de endelig beslutningene, må vi også forholde oss til et til dels stort flertall som faktisk unnlater å stemme. Bør det lave oppmøtet rundt om i landet føre til at folkeavstemninger legges vekk som en måte å avgjøre sentrale politiske spørsmål? Eller bør det innføres ei nedre grense for oppmøte for at resultatet skal være gyldig?

Med et oppmøte på 25 prosent og med en liten overvekt på nei, blir det vanskelig å tolke resultatet i Gjøvik. Med noe bedre oppmøte og et tydeligere resultat, er det noe enklere i Vestre Toten og enda enklere i Østre Toten. Sånn sett kan politikerne i Gjøvik støtte seg til resultatene i Toten-kommunene når de skal trekke sin konklusjon om videre arbeid med en ny storkommune. Det har lite for seg å fortsette å bruke tid på å få til en ny storkommune helt alene. Ballen er nå dessverre lagt død.