Gå til sidens hovedinnhold

Trygg samferdsel

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi fortsetter satsinga på kollektiv. Vi har allerede oppnådd mye gjennom systematisk og solid arbeid gjennom mange år, over 75 % av bussflåten i Opplandstrafikk har nyeste motorteknologi og benytter fossilfritt drivstoff. Men i løpet av 2018 vil størsteparten av kollektivtransporten benytte lavutslippsenergi. Vi er ambisiøse, og kollektivanbudet som går ut i februar 2018 på Gjøvik og Toten har fått en miljøvekting på hele 45%. Dette åpner opp for nye, spennende løsninger. Vi fortsetter med grønne anbud og jobber for bedre tilgjengelighet, økt frekvens og framkommelighet for kollektivtransporten.

Det viktigste miljøprosjektet er å få flere til å ta buss når de kan, vi har hatt god utvikling flere steder i fylket, og derfor styrker vi linjetilbudet med nye avganger. Vi er på offensiven og tester nullutslippsteknologi med et prøveprosjekt med el-buss på Lillehammer, og det skal vurderes om det skal gjennomføres et hydrogen-prosjekt på den regionale ruta mellom Lillehammer og Gjøvik. i løpet av 2018.

Vi har fokus på Mjøsbyen blant annet gjennom å videreføre ekspressruta Gjøvik-Hamar og på ATS arbeidet for å knytte Mjøsbyen og arbeidsmarkedsregionen tettere sammen.

Vi skal også søke om midler til et pilot- og demonstrasjonsprosjekt innen grønn mobilitet. Søknaden retter seg mot tilrettelagt turisttransport i Jotunheimen-området og transporttilbud for eldre og bevegelseshemmede i distriktet.

Oppland har over 3000 km fylkesveg. Vi har vedtatt handlingsprogrammet for fylkesveger nå i oktober, som er et framtidsretta program der vi satser på klima, tar vare på de vegene vi har og fastholder våre lovnader. Vi øker derfor fokuset på vedlikehold framfor investering og har en markant satsing på gang- og sykkelveg og sykkelbyer. Vi har prioritert der forfallet er størst, og vi har tatt inn bindingene fra forrige handlingsprogram med henblikk på særlig viktige beredskapsveger.

Vi foreslår nå i budsjettbehandlingen i fylkestinget å sette av 50 millioner til dekkelegging fra åpen post fra forrige og nåværende handlingsprogram. Det er påbegynte prosjekter som må fullføres, og flere veger har et kritisk behov for dekkelegging nå i 2018. Det er på dekkeforfall vi har det største etterslepet og det er vesentlig å ferdigstille prosjekter som er igangsatt.

Kommentarer til denne saken