Det er i dag klare nasjonale føringer om at kommuner må bli mer innovative, og vi merker at stadig flere kommuner ønsker å jobbe med innovasjon. Det er ofte mye positivt engasjement når vi har studieopplegg. Samtidig erfarer vi at det er en ny tenkemåte som bryter med en hardt innlært arbeidsstil. Det betyr at når en kommer tilbake til hverdagen fra samlinger og seminar om innovasjon, så faller mange lett tilbake til den tradisjonelle tenkemåten.

Offentlig ansatte, mange med profesjonsbakgrunn, er opplært med at de har ansvar for å løse brukernes problemer. Men innovasjonsarbeid handler om å skape noe nytt som blir nyttiggjort. Da er det lurt å ta de en skal løse problemer for med på råd. Både forskning og egne erfaringer viser at brukerne ofte har langt bedre og enklere svar på hvordan deres problemer kan løses enn det vi tror.

For å hjelpe de som ønsker å drive innovasjonsarbeid til å komme over i en ny tenkemåte, så laget vi, i samarbeid med Søndre Land, og andre kommuner vi har arbeidet med, ti bud som de kan ha på veggen som påminner. Budene bygger på forskning, og på andres og egne erfaringer. Disse utsagnene er ikke absolutter som bør hogges i stein, og de kan justeres ut fra nye erfaringer. Men tilbakemeldingene så langt er at de fungerer som støtte:

1) Stopp og spør: Kan dette gjøres på noen annen måte.

Det mest sentrale med innovasjonstilnærmingen er at en tar seg tid til å stoppe opp for å vurdere om oppgaver kan gjøres annerledes.

2) Søk mønsterbrudd

I tråd med punktet foran er det viktig å tenke på mønsterbrudd. Start med å registrere hvordan oppgaver i dag blir gjort. Deretter, reflekter over hvordan oppgavene kan utføres helt annerledes. Innovasjoner må være brudd med tidligere praksis.

3) Still åpne innovasjonsspørsmål – og ha gjerne et bilde av hvordan situasjonen ideelt sett kunne være

Det er viktig at innovasjonsspørsmål er åpne, dvs at løsningen ikke skal ligge i spørsmålet. Spørsmål av typen «Hvordan kan vi få ned utgiftene på sjukehjemmet med mer bruk av IKT?» har en allerede innebygd løsning. Spør vi derimot «Hvordan kan vi få til en omsorgstjeneste som er bedre både for ansatte og brukere/ pasienter?» så er vi åpne for nye løsninger. Det kan også være lurt å danne seg et bilde av hvordan det ideelt sett kunne være.

4) Ikke lag tjenester uten å trekke inn brukene

Vi har erfaring med at mange velmenende kommunalt ansatte vil forbedre tjenestetilbudet for svake grupper, og har planlagt å gjøre det uten å sjekke med gruppa som skal hjelpes.

Der hvor vi har fått de ansatte til å sjekke med gruppa det gjelder, har mange fått seg en overraskelse.

5) Ikke let etter løsning, men søk aktivt mangfold og nye stemmer.

Kommunalt ansatte blir stadig utfordret på å ha løsninger. Da kan det være vanskelig å få i gang nytenkning.

Det kan derfor være lurt å få inn nye stemmer som kan stille «enkle og naive» spørsmål av Ronja Røverdatter-typen; «Varfor gör dom på detta viset?» Brukere, personell med annen profesjonsbakgrunn, og folk utenfra kan være gull verdt for å få fram mangfold.

6) Spør om det er andre som kan trekkes inn i tjenesteutviklingen Kommunene makter ikke å imøtekomme alle ønsker om tjenester som innbyggerne har. Kanskje er de heller ikke de beste til å løse alle oppgaver innen kommunens grenser. Frivillige organisasjoner, enkeltindivider eller sosiale entreprenører kan være gode representanter for nye stemmer og tilnærminger for kommunene.

7) En tjeneste er ikke gitt før den er mottatt.

Vi har erfart at tjenesteleveransene til brukerne ofte deles mellom flere instanser, og at alle bare har ansvar for sin del. Det betyr at ingen har ansvar for å se til at brukeren får hjelp til det som var problemet.

8) Har du sjekket om andre har modeller du kan stjele?

Kommuner som har gjennomført vellykkete innovasjoner, får en god del besøk fra andre kommuner. Det er ikke nødvendig at alt finnes opp i den enkelte kommune.

9) Gjør noe med det dere ser ikke virker, og gjør noe med situasjoner som ikke burde vedvare

Vi er overrasket over hvor tålmodige en del ledere synes å være når det gjelder å leve med uløste problemer og uønskede tilstander. Det er sløsing med penger og menneskelige ressurser å leve med et sjukefravær på 15 % flere år på rad, eller å bruke store summer på drop-out-problemer uten synlige resultater.

10) Dere må tørre å ta sjanser

Innovasjonsarbeid betyr at en må ta sjanser på å sette i gang noe som kan vise seg ikke å fungere. Men en må prøve, feile og lære raskt av sine feil. En kan lære av andre, og stjele fra andre, men det kan gå galt i egen kommunen for det. Noen ganger må en ut på dypt vann. Den som har begge beina på jorda står stille, er det sagt.

Deler av denne teksten er tidligere publisert i Kommunal Rapport