I disse dager har det vært både industrikonferanse på Sillongen og Norsk Katapult lanseres på Raufoss. Dette betyr to ministerbesøk på under en uke, som er en anerkjennelse for hva industrien i vår region betyr i nasjonal sammenheng.

NCE Raufoss fikk sin nasjonale klyngestatus for vel 10 års siden og har på disse årene bygd opp et ledende kompetansemiljø innenfor industriutvikling, med automatisering og materialteknologi som spesialfelt. Bedriftene i klynga har parallelt forbedret produktene og produksjonsprosessene sine, og dermed opprettholdt sin konkurransekraft innenfor sine respektive globale nisjer.

I tillegg har om lag 40 små og mellomstore industribedrifter i Innlandet samarbeidet om blant annet nye markedsnisjer gjennom TotAl Innovation. KomInn er etablert som investeringsselskap for oppstartsselskaper og plast-/komposittmiljøene er samlet i klynga i4Plastics.

Norwegian Centre of Expertise (NCE) prosjektet har i stor grad vært finansiert av det offentlige, med Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Oppland Fylkeskommune i spissen. I tillegg har bedriftene bidratt med egenandeler.

Hvor går så veien videre herfra, og hvilken betydning vil det kunne ha for den industrielle utviklingen generelt i Innlandet? Gjennom Regjeringens industrimelding fra 2017 beskrives målsettingen for Norge som industrinasjon, samt de viktigste tiltakene. To av disse gir NCE Raufoss nye nasjonale oppgaver.

1) Det etableres nå et felles trenings- og testsenter på Raufoss med topp moderne utstyr innenfor produksjons- og digitaliseringsteknologi. Dette skal være et åpent og tilgjengelig senter i utkanten av industriparken hvor bedrifter fra Innlandet og hele Norge vil kunne sende sine for å teste og trene. I tillegg vil studenter fra NTNU og elever fra tekniske fag ved regionens videregående skoler kunne benytte fasilitetene på det som skal hete Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre, eller Norsk Katapult.

2) I tillegg ønsker en at andre miljøer nå i sterkere grad skal kunne nyttiggjøre seg den kompetansen som NCE miljøet har bygd opp. Innovasjon Norge har derfor bevilget penger til et industrielt omstillingsprogram hvor NCE kompetansen blir gjort tilgjengelig til subsidiert pris. Vi får dermed både et treningssenter og tilgang til høykompetente lærerkrefter på Raufoss.

For hvilke næringer vil dette være primært være nyttig? I Innlandet har vi både en stor tremekanisk industri og en næringsmiddelindustri som vil kunne benytte seg av muligheten. Begge næringene blir utfordret på produktutvikling og lønnsomhet og trenger å ta i bruk de mulighetene som robotisering og digitalisering gir. Ny kompetanse og ny teknologi vil således kunne føre til ny vekst og nye industrielle investeringer innenfor de biobaserte verdikjedene hvor Innlandet har naturgitte fortrinn. I tillegg er det også andre gode industrimiljøer, fra Kongsvinger til Gudbrandsdalen, som ønsker tilgang til den nye kapasiteten på Raufoss.

Et industrimiljø i verdensklasse i vår region er også avgjørende for utenlandske investorers økte interesse. Raufoss Technology har allerede flyttet arbeidsplasser fra Kina til Gjøvik. Benteler på Raufoss ferdigstiller nå en ny fabrikk til flere hundre millioner kroner. Sannsynligvis vil mange flere industrielle investeringer kunne bli realisert i aksen Raufoss – Elverum i årene som kommer. Det fordrer en godt koordinert innsats fra myndighetene i dette området med tanke på markedsføring og tilrettelegging for helt nye etableringer i tillegg til utvidelse av de eksisterende.

Raufossmiljøet vil dermed ikke bare være en ressurs for sine egne bedrifter, men også løfte andre næringer i Innlandet og kunne tiltrekke seg nye produksjonsmiljøer. Slik vil regionale ambisjoner om vekst og utvikling kunne realiseres og Innlandet vil kunne oppfylle det nasjonale ønsket om fortsatt industriutvikling i Norge.