Flerbrukshall på Reinsvoll ble vedtatt for noen år siden da det fortsatt var planer om at ungdomsskolen på Reinsvoll skulle bestå.

Som Venstres representant i Utvalg for Velferd og Opplæring (UVO) i V. Toten (VTK) har jeg satt meg godt inn i hallsaken. Jeg oppfordrer innbyggere i VTK å lese saksdokumenter for å sette seg inn i saken, dette er viktig for oss alle. Etter presseoppslaget på oa.no 16. og 20. februar har Stine Hansen (leder i V. Toten Venstre) og Venstre fått mange mer eller mindre saklige argumenter mot oss.

Venstre gikk til valg på bedre økonomistyring i kommunen. Vi var på Robek- lista, men kommunen er endelig kommet ut av den, bl.a. pga. innført eiendomsskatt, som Venstre er imot, siden den er en usosial avgift! Eiendomsskatten er fortsatt en forutsetning for investeringer i VTK, og vår felles gjeld er enorm! Likevel går VTK inn for å bygge 2 nye idrettshaller samt restaurere nåværende hall på Raufoss til samlet pris 149,5 mill.! Med fratrekk av spillemidler og mva. blir nettoprisen 95,6 mill. (2017- kalkyle). Såframt kalkylene holder! Nå er det riktignok laget et «rimeligere» forslag til hall på Reinsvoll, men argumentet om at man da sparer 9,2 mill. forstår jeg ikke.

Venstre har også etterspurt årlige driftskostnader på idrettshallene, og i saksdokumentene er disse antydet til 642000 for Reinsvoll, 865000 for Raufoss (betegnet som «netto» utgifter). Vi har etterlyst hvordan dette er regnet ut, bl.a. om kapitalkostnader er tatt med. Og om driftsutgifter på nåværende hall kommer i tillegg?!

Venstre støtter at Reinsvoll skole må få gode lokaler å drive gym og fysisk aktivitet i, men dette har fått svært lite fokus i denne saken, fokus er på idrettens behov. Det påpekes også i Reinsvoll skoles høringsuttalelse. Venstre mener derfor at en gymhall/ idrettshall må bygges så nær inntil skolen som mulig. Mitt inntrykk er at mange ikke vet at den påtenkte flerbrukshallen på Reinsvoll skal bygges oppi skogen vel 200 m fra skolen. Med plassering inntil skolen kan den lettere brukes på dagtid, av SFO etter skoletid. På kveldstid er det rom for skolekorpset og andre aktiviteter, det kan feires 17. mai og det kan være juletrefester OA, akkurat som på andre skoler.

Vi mener allikevel at det haster aller mest er å bygge lokaler for alle ungdomsskoleelevene i kommunen som samles på Raufoss fra høsten 2019. For på den nye ungdomsskolen bygges heller ikke egen gymsal. Det er forutsatt at gymundervisning skal skje i Idrettshallen som er der, men den er allerede fullbooket av ungdomsskoleelever og elever på Raufoss Videregående skole. Vi i Venstre mener derfor at en ekstra hall må bygges på Raufoss FØRST. Dernest bygge moderne gymhall ved Reinsvoll barneskole. Gymsalen – og svømmehallen- på Reinsvoll ungdomsskole, som blir ledig fra høsten 2019, kan brukes den tiden det tar å få bygget nytt til barneskolen.

Dersom Kommunestyret likevel vedtar å starte bygging på Reinsvoll nå, kommer Venstre til å foreslå å revurdere plasseringen.

Venstre mener at VTK har tynt grunnlag for å hevde at kommunen trenger mer hallkapasitet. Vi viser til rapporten fra mars 2017 «Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» Gunnar Breivik (Norges idrettshøgskole) og Kolbjørn Rafoss. Ut fra rapporten sier Helsedirektoratet at kommunene bør satse på tilrettelegging for lavterskelaktivitet. VTK har egen plan for idrett og fysisk aktivitet. Den skulle vært revidert allerede, men det er ikke gjort. VTK har også «Strategi for folkehelsearbeid» som også burde revideres, siden fokusområdene er blitt utvidet til å omfatte mer enn fysisk aktivitet. Det er alle dem som faller utenfor den organiserte idretten som må få mer hjelp til å finne gode aktiviteter.

Som fysioterapeut er jeg selvsagt enig i at fysisk aktivitet er svært viktig. Og at barn må få et godt forhold til og oppleve glede ved fysisk aktivitet tidlig. Dette er forebyggende arbeid både ift. somatiske og psykiske plager. Jeg bor på Bøverbru, har 3 barn (som er voksne nå) De var aktive i mye, bl.a. håndball og fotball. Vi kjørte (og SAMKJØRTE med andre) til treninger – bl.a. på Raufoss. Når vi velger å bo «på bygda» er det slik! Alle mine «barn» har fortsatt glede av fysisk aktivitet. Vi har ingen flerbrukshall på Bøverbru, men vi har en god gymsal på skolen – som vi er glad i! Og for sosiale aktiviteter har vi egne møteplasser (sportshytta, Håkonshallen, Sanitetshuset, Musikkhuset), som alle blir drevet av oss selv, IKKE av kommunen.

Venstre er kritisk til pengebruken i kommunen og bekymret for konsekvensene for oss alle framover. De årlige driftsbudsjetter er alltid stramme, og vi frykter at det må skjæres ned på tjenester som omsorg, skole, helse osv. OG: PÅ KOMMUNESTYREMØTET TORSDAG SKAL OGSÅ OMSORGSPLAN 2040 BEHANDLES.

Burde kanskje den ha vært mer debattert i forkant framfor hallsaken?