Gå til sidens hovedinnhold

Omsorgsplan på feil vei

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik Senterparti registrerer nå at skriften er på veggen; vi kan se langt etter sjukehjemsplasser i Biri og Snertingdal i framtida, jmfr. oppslaget i OA nylig. Det er heldigvis politikerne og ikke administrasjonen som har siste ordet i denne saken. Vi i Gjøvik Sp har nå levert inn vårt høringsinnspill til den nye helse- og omsorgsplanen.

Vi i Gjøvik Sp er glade, og stolt over, at vi i de siste årene har vært med til å øke og styrke tilbudet innenfor vårt pleie og omsorgstilbud.

Bare de siste årene har antall årsverk innen helse- og omsorgstjenestene i Gjøvik økt fra 900 i 2010 til 997 i 2015. Innen pleie- og omsorg har antall årsverk økt fra 748 til 793 i samme tidsperiode.

Vi må holde oppe en slik takt for å kunne regne med å ha en verdig og likeverdig omsorgspolitikk framover. Gjøvik Senterparti vil følge opp samhandlingsreformens mål om at den største veksten i helsebudsjettene nå̊må̊komme i kommunene. Men å bygge ned sjukehjemsplasser?

Gjøvik Senterparti er sterkt imot forslaget fra administrasjonens side om å fase ut våre kommunale sjukehjemsplasser i løpet av de neste ni årene. Med en slik politikk, vil vi i sterkere grad se en sterkere privatisering innenfor helse- og omsorgstilbudet. Årsaken til dette er åpenbar; et svekket kommunalt omsorgstilbud fører til at pengesterke pensjonister i stedet vil se seg om etter institusjoner og velferd som gir dem den trygghet og omsorg de har krav på.

Vi er i en situasjon der vi får en sterk vekst i antall innbyggere over 70 år. I all hovedsak er dette folk med god råd. Når de ser at kommunale tilbud bygges ned og svekkes, vil de se seg om etter andre tilbud. I planen skriver administrasjonen at det i Gjøvik er særlig andelen av personer 90 år og eldre som vil ha en markant økning de neste fire-fem årene, og videre at andelen personer over 80 år som øker etter 2025. Det vil være en utopi og tro at disse ikke vil få behov for en sjukehjemsplass.

Et annet moment er at det innenfor helse- og omsorgs egne rekker, blant kompetente ansatte, er sterk motstand mot en vridning fra sjukehjemsplasser til bokollektiv og heldøgns omsorg. Dette er ikke i nærheten av å gi den samme trygghet og forutsigbarhet som sykehjemsplasser vil gi.

Det er snarere om ikke behov for færre, men flere sykehjemsplasser, også i en horisont etter 2025. For dem som blir pleietrengende, er det ikke behov for et eget kjøkken, ei stue og store felles oppholdsrom – det er behov for et rom med ei dør ut til et kompetent personale som sørger for den trygghet og sikkerhet som de eldste føler behov for.

Dersom vi sier noe tilbake i tid, vil vi ved en gjennomgang av vår pleie- og omsorgsutvikling i Gjøvik se at det drives stadig mer omsorg for de yngre pleietrengende. Slik vil det fortsatt være, for vi ser en økende tendens til mer demens hos yngre innbyggere. Demensomsorgen bør i all hovedsak gis desentralisert, men vi er enig i tiltaket om et spesialisert bo- og behandlingstilbud for dem med utfordrende atferd.

Vi ser administrasjonen nok en gang ønsker en omkamp med politisk side hva gjelder størrelse på boenheter til yngre med funksjonsnedsettelser. Dette svekker tilliten mellom administrasjon og politisk side, idet gir uttrykk for at man ikke evner å ta innover seg de vedtak som er fattet omkring dette tidligere. En rekke omkamper om sentrale spørsmål, er noe administrasjonen bør holde seg for god for.

Gjøvik Senterparti mener vi i fellesskap med Østre Toten og Vestre Toten kommune bør se på muligheten av å etablere et helsehus som samler de «spesialiserte» kommunehelsetjenestene. Vi ser at de grep som tas i spesialisthelsetjenesten kan bety en betydelig overføring av både utfordringer, kompetanse og ressurser til kommunehelsetjenesten. En slik nærmere utredning vil vi derfor komme tilbake til i våre forslag til de årlige budsjetter og arbeidet med økonomiplan.

Gjøvik Senterparti mener det i en langsiktig plan for Helse- og omsorg i Gjøvik, også bør være noen betraktninger om de økonomiske konsekvensene av de strategier en legger til grunn i dokumentet.

Kommentarer til denne saken