Jeg stiller spørsmål ved kommunens ansvar i forhold til denne forskriften. Forskriften pålegger ledelsen i helse og omsorg i kommunen å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring, og med pasient og brukersikkerhet. Formålet med forskriften er blant annet å bidra til faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester. Informasjon om dette finnes på www.lovdata.no. I min avdeling jobber ingen med systematisk kvalitetsforbedring, i så fall ikke annet enn på eget initiativ. Jeg tar høyde for at andre avdelinger jobber annerledes, men dette kjenner jeg ikke til. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester jobber vel med prosjekter i forhold til kvalitet og kompetanse, men jeg kjenner ytterst få som vet hva de jobber med, eller hvem de er. Burde ikke arbeid rettet mot kvalitetsforbedring inngå i daglig drift av en avdeling?

Det er slik at kommunene i Norge kan bestemme selv, om de vil følge Pasientsikkerhetsprogrammet. Spesialisthelsetjenesten er så vidt meg bekjent, pålagt å forholde seg til dette. Jeg har hørt om Pasientsikkerhetsprogrammet, men ikke på min arbeidsplass. Jeg vet at tiltakspakkene ligger ferdige, klare til bruk, og man behøver ikke "finne opp kruttet på nytt". Man kan her velge tiltakspakker man finner relevante for sin praksis, for eksempel "Forebygging av underernæring", eller "Forebygging av trykksår". Det er bare å tilrettelegge for implementering. Det er ansatt så mange ufaglærte, at et større fokus på fag ville vært en fordel. Pasientsikkerhetsprogrammet fremstår som et utmerket og enkelt verktøy som ledd i kvalitetsforbedring. Det burde brukes systematisk, inkludere alle ansatte, og styres av ledelsen. Det ville gi økt kompetanse, og derfor bedre kvaliteten på tjenesten. Hvordan kan kommunen med sunn fornuft velge bort Pasientsikkerhetsprogrammet, hvis det ikke finnes et alternativ?

Vennlig hilsen Sykepleier i Gjøvik kommune