Senterpartiet i Gjøvik ønsker å spisse arbeidet med demensomsorgen i Gjøvik kommune i årene framover. I vårt forslag til helse- og omsorgsplan for Gjøvik, peker vi på at tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å gi et godt tilbud til personer med demens. Med et godt samarbeid mellom aktører som fastlege, korttidsplass på sykehjemmet, demensteam, dagsenter, hjemmetjenester, fysioterapeut og ergoterapeut, kan pasient og pårørende oppleve at hverdagen er trygg og bærer preg av kontinuitet. Pårørende er i de fleste tilfeller ektefeller og barn, og deres behov og belastning varierer. Flere dagplasser ved omsorgssentrene våre er derfor nødvendig å opprette, samtidig som en pårørendeskole for familiemedlemmer som har nær familie med demens er et viktig tiltak. Å være omsorgsperson for en person med demens øker risikoen for helseskader. Demensteam, pårørendeskole og avlastende tjenester etter behov skal bidra til å forebygge dette. Demensomsorg skal ivareta brukerens mulighet og evne til å bo lengst mulig i eget hjem, med mestring og livskvalitet, samt ivareta pårørendes behov. Senterpartiet i Gjøvik ønsker derfor at vi går i gang med planlegging av et eget bokollektiv for yngre demente. Vi må også se på muligheten for etableringen av et spesialisert bo- og behandlingstilbud med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for innbyggere med demens og utfordrende atferd.