Strømprisen er nå veldig lav og vil etter alle prognoser være det i mange år framover. Grunnen til det er sammensatt. Den langvarige økonomiske krisa i Europa er en årsak, den medfører mindre etterspørsel etter energi.

Tyskland gjennomfører sin energiewende, omlegging fra fossilt energiforbruk til fornybar energi som solenergi og vindkraft. Disse to faktorene påvirker norsk krafteksport via de nye overføringskablene til kontinentet. Dermed er det overproduksjon av strøm i Norge/Norden. De tre siste årene har vi hatt netto eksport på til sammen over 40 TWh. I denne situasjonen vil alle planlagte vindkraftutbygginger være ulønnsomme. Det gjelder spesielt de to vindkraftverkene Eidsiva planlegger i Hedmark gjennom selskapet Austri Vind.

Ytterligere faktorer taler for lav strømpris i årene framover. Bytte til ledpærer hjemme hos deg er et lite eksempel. Den teknologiske utviklingen endrer seg fra å produsere strøm til å lagre strøm. En slik utvikling vil medføre mange nye produkter i kraftmarkedet, også innenfor husholdningene, sikringsskapet ditt vil kanskje bli utvidet med et batteri som henter strøm fra et solcellepanel på taket.

Ledende i denne utviklingen er blant annet bilindustrien. Prisen på bilbatterier faller sterkt, omtrent som man har opplevd prisen på en pc eller en mobiltelefon. Li-Ion-batterier har falt i pris med 43 % siden 2010. Produksjonen øker tilsvarende raskt. Mens Tesla i 2014 hadde en årsproduksjon på 38 000 biler, er prognosen i 2020 hele 500 000 biler (og batterier). Når Venstre krever stans i produksjonen av biler drevet på fossilt drivstoff, har kravet en sterk kopling til den teknologiske utviklingen. Den store el-bilparken vi ser komme vil ikke kreve en massiv utbygging av ladestasjoner, den gamle kontakten i garasjen til din tidligere motorvarmer vil være nok til å gi deg tilstrekkelig strøm for den reisen du skal ut på.

Gulltiden for norske kraftselskap kan være over. Men det må ikke forveksles med at det ikke trengs kraftproduksjon i framtida. Lønnsomheten blir imidlertid utformet på en ny måte. Dette vil medføre en ny konsolidering innenfor selskapsstrukturen. De investeringene som trengs innenfor kraftproduksjon og distribusjon må gjennomføres av selskaper som kan klare å dekke kostnadene. Det vil ikke være vanskelig å skaffe kapital til investeringer, tvert imot er finansieringssituasjonen god. Finans- og obligasjonsmarkedet flyter over av kapital som leter etter investeringsobjekter i realøkonomien, som er bedre enn å gå på bobler i finansmarkedet. Prisen på kapital vil være lav, å dramatisere rentenivået og ratinger er helt unødvendig.

Mitt parti, Rødt, vil ha en storstilt opprusting av gamle kraftverk og linjenettet, finansiert for en stor del av statlige midler (oljepenger). Men dette er ikke gjeldende politikk, tvert imot legger regjeringen opp til at nettselskapene skal «finne hverandre» for å skape økonomiske enheter som kan klare vedlikehold og linjeutbygging. I denne situasjonen befinner Eidsiva seg. Er Eidsiva klar for framtiden?

Ifølge konserndirektør Ola Mørkved Rinnan er det de lave strømprisene som skaper problemer for Eidsiva. Han varsler både konvertering til aksjekapital av et lån eierkommunene har gitt til Eidsiva og lavere eller stopp i ordinært aksjeutbytte. Samtidig ligger det i kortene at dette ikke er akseptabelt for tomme kommunekasser, eierkommunene er avhengig av både aksjeutbyttet og rentene på et ansvarlig lån de har gitt Eidsiva ellers ryker både lærerstillinger og sykehjemsplasser.

Hittil er det lite å se av kommentarer til den oppståtte situasjonen fra bedriftsforsamlingens medlemmer, som består i stor grad av ordførere, de fleste fra Ap. Ap ser ikke ut til å være på høyden med hva Eidsiva faktisk har blitt og nå foretar seg. Det er nok å se på hva som skjedde i Elverum da Eidsiva kjøpte opp Elverum Energi, kommunen sitter forvirret igjen og det sykehjemmet de hadde tenkt å bygge for salgssummen byttet de tankeløst bort i aksjer.

Vi er noen få fra ulike miljøer som ikke ser lave strømpriser som den største utfordringen for Eidsiva. Jeg har i en periode på nesten to år nå forsøkt å rette offentlighetens søkelys mot utgiftssida til konsernet, og kan med glede konstatere at dette får økt støtte. Eidsiva må sees helhetlig.

Grovt sett kan man si at på den ene siden er det er 4 selskaper i Eidsiva som går bra (Vannkraft, Nett, Marked og Anlegg). På den andre siden har man hittil hatt store kostnader på 4 andre selskaper i familien (Vekst, Bioenergi, Vind, Bredbånd). I tiden framover til eiermøtet 31. august må diskusjonen om ikke bare lave strømpriser (inntektssida), men også hele selskapsstrukturen (utgiftssida) gå bredt. Aller helst bør datterselskapene granskes, slik avisa GD har bedt om på lederplass. Jeg mener å ha godtgjort gjennom flere innlegg at selskapsstrukturen ikke er bærekraftig. Hvis eierkommunene skal ha noe igjen for eierskapet, må dette avkreftes eller bekreftes. Bare gjennom en grundig redegjørelse for den faktiske situasjonen konsernet befinner seg i kan man komme i en posisjon der man foretar de riktige beslutningene. Det verste som kan skje nå er at konsernledelsen med Rinnan i spissen viderefører et skakkjørt konsern med eierkommunene som tilskuere.

Rødt sitt ståsted er at konsernet må orientere seg tilbake til kjernevirksomheten. Bare slik kan konsernet bli en effektiv vannkraftprodusent og sikre en inntjening som gjør at man kan foreta investeringer i kraftverk og linjenettet. Det er uakseptabelt for oss at strømkundene til Eidsiva fortsetter å subsidiere selskapseventyrene til Mørkved Rinnan & Co. De tusenvis av kroner vi betaler ekstra fordi Eidsiva har en av landets dyreste fastleddtariffer må gå til utbygging av og vedlikehold av nettet, ikke til disse luftslottene direktørene skryter av på konferanser.