Fotballhall som folkehelsetiltak?

Av
DEL

Leserbrev
Så har endelig mange «våknet opp» til mer debatt om Raufoss fotballhall. Venstre har gått til valg på «god økonomistyring»/ «ansvarlig pengebruk» og hva vi må, hva vi bør og hva vi har lyst til. Jeg repeterer noe av hva jeg sa i Ks 20. juni 19 og skrev i avisinnlegg etterpå: «Venstre er bekymret for kommunens økonomi med cirka 1,6 milliarder i gjeld. Vi er redd for at nye store investeringer med påfølgende kapitalkostnader og årlige driftskostnader vil påvirke tjenesteområdene – det vi MÅ – slik at både kvantitet og kvalitet forringes.

Med Raufoss fotballhall er ikke VTK på eiersida, men vi forplikter oss nye – med engangstilskudd opptil 4 millioner, lånegarantier på opptil 25 millioner og årlige tilskudd på opptil 1 million i minst 20 år. Fotballhallen burde være en regional sak, i det minste i samarbeid med klubbene i nabokommunene.
Fra Rådmannens utredning til saken ser vi at «det er ulempe for kommunens driftsbudsjett som allerede er presset og som må ytterligere ned de kommende årene Også dette er en prioriteringssak». Rådmannens konklusjon i utredningen er egentlig:
– «Å si nei med bakgrunn i risiko og økt belastning på driftsbudsjettet.
– Eventuelt utsette saken til VTK har kommet lenger i sitt arbeid med økonomisk omstilling»
Rådmannen endte likevel opp med forslag til vedtak om engangsstøtte, årlig tilskudd og garanti for lån.

Kommunen er i gang med en «Økonomisk omstilling», alle tjenesteområder skal granskes for å finne muligheter for mer effektiv drift. Driftsbudsjettet skal tas ned med 40 millioner fordelt på 2 år. Formannskapet vedtok 22. januar blant annet å bruke 400.000 til ekstern gjennomgang av helse- og omsorgssektoren. Rådmannen antydet i saksutredningen til junimøtet 2019 at «På denne bakgrunn vil det være helt nødvendig å redusere investeringsnivået i investeringsplanen for derigjennom å redusere driftskostnadene som følge av høyt investeringsnivå»
På denne bakgrunn stilte Venstre følgende forslag til vedtak i Ks den 20. juni:
«Saken utsettes til Vestre Toten kommune har kommet lenger i sitt arbeid med økonomisk omstilling». Forslaget falt.
Venstre stemte så med FRPs forslag om å si nei ... Bare for å markere. Forslaget falt.
SP stilte forslag om å stryke punkt om konkrete summer for støtte og garantier, men at Raufoss fotball fortsetter å bearbeide prosjektet og kommer med endelige tall til Ks.
Venstre stemte for Sps forslag. Forslaget falt.
Høyre og AP foreslo høyere tilskudd enn rådmannens forslag, Høyre trakk sitt forslag før votering for å støtte Aps forslag. Dette forslaget fikk, som forventet, flertall støttet av Høyre. (Dette var jo også midt i valgkampen! Og 2 av Høyres gruppe i Ks var/ er aktivt involvert i Raufoss fotball).

Venstre fikk én stemme for lite til å delta aktivt i kommunepolitikken denne perioden, men vi følger med!
Venstre hadde FOLKEHELSE I ALT som overordnet i valgprogrammet 2019. Folkehelse er mye mer enn fysisk aktivitet og organiserte idrettsaktiviteter. Jeg oppfordrer administrasjonen, politikere og folk flest til å se på Folkehelseprofilen for Vestre Toten (se Folkehelseinstituttet). Der kan vi se at kommunen har helt andre utfordringer i forhold til folkehelsearbeidet enn tap av fotballhall. Kommunen har planen «Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten 2014- 2017», denne burde vært revidert, blant annet ut fra anbefalinger/ veiledning fra Helsedirektoratet. Ifølge Helsedirektoratet har kommunen ansvar for å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og ut fra dette iverksette hensiktsmessige tiltak. (ref Folkehelseloven).

Har Vestre Toten god nok oversikt?
Gjennom jobben min som fysioterapeut, privat, og som frivillig, har jeg møtt mange som sliter. Jeg tror ingen eller svært få av disse vil ha hjelp av en folkehelsestrategi som har mest fokus på fysisk aktivitet og organisert idrett. Venstre gikk til valg på å etablere lekeplasser/ aktivitetsplasser i alle tettsteder for å stimulere til fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Gratis. For det er kjent at det er store sosiale helseforskjeller – også i Vestre Toten – og vi mener at slike lavterskel møteplasser vil være en god måte å utjevne forskjeller og bedre integrering.
Vi ville også at kommunen skulle arrangere grendemøter i samarbeid med lag og foreninger.
Burde kanskje saken om fotballhallen vært drøftet med innbyggerne/ skattebetalerne i et folkemøte?

Innlegget er forkortet, red. anm.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags