Nå har kommunestyret vedtatt at det skal være tilknytningsplikt til fjernvarme i konsesjonsområdet etter en lang debatt der blant annet undertegnede var inhabil. Det var selvsagt en riktig avgjørelse på bakgrunn av at jeg er medlem i Eidsivas bedriftsforsamling. Men det er en utrolig prøvelse å være bisitter til en debatt der jeg kunne bidratt til noen avklaringer og rydde unna noen misforståelser.

Alternativet til tilknytningsplikt ble formulert i et felles forslag fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Perspektivet i forslaget er frivillighet, at det skal være frivillig å kople seg på fjernvarmenettet. Med det mener vi at fokuset endres til mer miljøvennlige løsninger. Innenfor alle fornybare energiløsninger er det en voldsom innovasjon. Det perspektivet måtte med for plikten vil gjelde i mange år, gode alternativer kan bli neglisjert.

Fjernvarme er på mange måter gammeldags, etableringen av fjernvarmeanlegg er nedadgående til fordel for andre energiløsninger. Eksempelvis valgte man grunnvarme da Ahus ble bygd selv om fjernvarme går rett utenfor døra. Nordbyen Omsorgssenter har også grunnvarme.

Rødt mener at vi som kommune må være forsiktige med å bidra til at bedrifter og store boligutbygginger ikke velger det som i framtida vil være de beste miljøløsningene. Solenergi og grunnvarme er utslippsfritt, det er ikke fjernvarmeanlegget til Eidsiva.

I saksframlegget er det vedlagt en rapport fra Thema Consulting Group og Norsk Energi. På side 22 angående teknologiske endringer leser vi: «Man kan både se for seg en framtid med helt nye oppvarmingsteknologier, mer effektive varmepumper, nye brensler til spisslast, forenklede varmesystemer og/eller utveksling av varme fra bygg med overskudd til bygg med underskudd.»

Det hevdes at det nå er viktig å få ført fram fjernvarme til Skjerven slik at spillvarmen fra Hunton-fabrikken kan utnyttes på nettet. Alternativet er altså som rapporten sier, at Hunton selger spillvarme til naboene. Det styrker Hunton sin lønnsomhet, noe som må være bra.

Vi skal legge til rette for nyetableringer av bedrifter. Vi må være varsomme med å påføre dem kostnader i framtida. Fjernvarme vil bli dyrt i framtida, spesielt når de nye overføringskablene til kontinentet er i drift og strømprisene i Norge løftes opp på nivå med Europa. Prisen på fjernvarme settes sammen av flere faktorer. På energileddet gjelder det: strømpris, nettleie, elsertifikat, elavgift samt et administrativt påslag. På effektleddet er det en månedlig avgift. Bedrifter driver ofte med små marginer. Prisen på fjernvarme kan i framtida bli vanskelig å takle. Den nevnte rapporten sier på side 5: «Kundene får lavere energikostnader dersom de har tilgang på billigere alternativer eller har et begrenset oppvarmingsbehov.» Grunnvarme vil være billigere.

Det vektlegges fra tilhengerne av tilknytningsplikten at den er viktig for å nå målene når det gjelder utslipp av klimagasser. Thema-rapporten oppsummerer at tilknytningsplikt/fjernvarme ikke vil ha vesentlig innvirkning på muligheten til å nå de norske klima- og miljømål (side 44).

Slik jeg oppfatter rapporten så er en hovedside ved tilknytningsplikt spørsmålet om lønnsomhet ved fjernvarmeanleggene. Det er ikke vår oppgave som kommune å sikre lønnsomheten i Eidsiva Bioenergi, men å sikre at bedrifter som etablerer seg i Gjøvik har gode rammevilkår.

Rapporten beskriver dette som et etisk dilemma: Prinsipielt er det en problemstilling at kommunene både er reguleringsmyndighet og har kommersielle interesser innenfor fjernvarme (side 25).

Rødt er ikke fremmed for at det innenfor en del områder finnes monopol for å få løst samfunnsmessige oppgaver. Slik er det på strøm og vann. Men må det være det på energiløsninger til bedrifter? Her er det viktigste at bedriftene velger fornybar energi, ikke at et offentlig eid selskap får totalt monopol.

Men nå blir det slik hvis ikke bedriftene er spesielt målrettet på andre energikilder. For å sikre seg kontroll på energikostnadene i framtida er det min oppfordring til etablerte bedrifter og nyetableringer at de vurderer energiløsningen nøye. Fjernvarme kan være en miljømessig god løsning, men den framtidige kostnaden kan bli en utfordring.