Uttalelse vedtatt av styret i LO GLTV 21.02.2018.

Historia om industrien i vårt distrikt, på samme måte som i Norge for øvrig, er i stor grad ei historie om tilgangen til rein og fornybar energi. Det er ingen tilfeldighet at det meste av industrien ble lagt langs løpet til de norske elvene, og i nærheten av innsjøene. Sammen med mange andre industrielle aktører, har dette skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, for de ansatte og for eierne. Vasskrafta har i over 100 år vært Norges viktigste fellesskapsressurs og grunnlaget for at Norge ble et industrisamfunn. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene krafta skaper, kommer fellesskapet til gode.

Det er derfor med stor frykt vi ser at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vasskraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion, ACER.

Vi har i dag overføringsnett til våre naboland og flere kraftkabler for eksport/import til Nederland og Danmark. Mer enn nok for Norges forsyningssikkerhet. To nye kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny kabel til Storbritannia på trappene til Stortinget. Før denne nye kabelen vil kapasiteten til kjøp og salg av kraft øke til halvparten av norsk kraftproduksjon.

Skjer det, vil EUs konkurranseregler slå inn og vi vil importere europeiske strømpriser. Strømprisene i Storbritannia er det dobbelte av norske. Vi får en dramatisk økning i strømutgifter for norsk industri, norske forbrukere og norske kommuner. Norsk kraftkrevende industri kan miste sitt grunnlag. Det vil påføre stat og kommuner store ekstrautgifter for å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og omsorgshjem.

EUs mål er et felles EU-marked, Norge inkludert, for kraft med lik tilgang og pris. EUs Energiunion gjennomføres gjennom å gi EUs energibyrå ACER en bestemmende rolle. EUs ekspertkomité vil pålegge EU/EØS-land å bygge ut kabler dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom land. ACER skal overvåke at Norge følger EUs nettplan der Skottlandskabelen er prioritert. EU skal bestemme strømflyten gjennom overføringskablene.

Blir dette virkelighet vil det få katastrofale konsekvenser for den energiforedlende industrien i Norge og det øvrige næringslivet, og for den vanlige forbrukeren gjennom sterkt økte strømpriser og nettleie.

Det er utrolig at den norske regjeringen ved en slik ønsket politikk går i spissen for å legge til rette for å bygge ned store deler av det norske næringslivet, noe som vil bli konsekvensen dersom dette blir vedtatt av Stortinget.

LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres krever derfor at:

•Saken behandles i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi er for Norge.

•Den norske regjeringen oppfyller sin primæroppgave, dvs. å ivareta det norske samfunnets fellesinteresser ved at si nei til EUs Energiunion, ACER.

•Stans av all videre bygging av kabler til EU-land.

•Vi sikrer full nasjonal kontroll over vasskrafta - vår viktigste energiressurs.