I mars skal Stortinget behandle eventuell tilslutning til Acer. En sak som sikkert ikke engasjerer altfor mange i Vestoppland. Men om vi sier at det kan føre til høyere pris på elektrisitet, kan det hende flere løfter på øyenbrynene. Nå strides de lærde også om det – i hvert fall om hvor mye prisene vil stige. Olje- og energiminister Terje Søviknes antyder 20 – 25 prosents økning.

Hva er Acer? Jo, det er EU-byrådet for samarbeid mellom energireguleringsmakter og problematikken dreiser seg om i hvilken grad Norge skal si fra seg suverenitet over deler av kraftpolitikken. I debatten er det også uenighet om hvorvidt en tilslutning til Acer krever tre firedels flertall i Stortinget, altså at dette behandles etter Grunnlovens paragraf 115, eller om et slik vedtak kan fattes med simpelt flertall.

Når vi ser på prisene på elektrisitet i Europa ser vi at Norge ligger omtrent midt på treet prismessig. I hvert fall ved den siste prissammenlikningen vi har kommet over. Men ser vi nærmere bak tallene er det slik at de land vi har energiutveksling med, og de aller fleste land i Vest-Europa ligger høyere enn oss. Lave priser finner vi i Øst-Europa.

Et annet spesielt forhold er at vi i Norge benytter langt mer elektrisitet til oppvarming enn i alle andre europeiske land, selv i forhold til Sverige og Finland. Ser vi på el-forbruket i ulike land på kontinentet ligger det ofte på om lag en firedel i forhold til i Norge. Kontinentet benytter i større grad enn Norge kull, olje og atomkraft til oppvarming.

Flere land i Europa ønsker tilgang til norsk miljøvennlig vannkraft. Da må det bygges flere kabler. Per i dag produserer vi per år med vannkraft enn det vi selv forbruker. Derfor selges noe av krafta til Europa. Men vi importerer også kraft de dagene vi har kraftunderskudd. Det skjer i snitt om lag en av hver fjerde dag.

Koblingen til Europa kan gi høyere priser når norske kunder må konkurrere med utenlandske kjøpere om strømmen, men det gjør oss bedre i stand til å balansere tilbud og etterspørsel. Likevel, råderetten over kraftressursene synes vi nasjonen Norge skal beholde, og det må ligge som en forutsetning i forhandlinger med EU.