Forskning viser at eldre vil bo i eget hjem så lenge som mulig – og at velferdsteknologi støtter opp om dette. Eldre brukere av velferdsteknologi sier selv at de har bedre kontakt med ansatte i helse- og omsorgstjenestene og at de blir tryggere, er mer aktive og at de mestrer hverdagen bedre med gode teknologiske løsninger.

Velferdsteknologi spiller en økende rolle på alle områder og nivåer i samfunnet. Pensjonistforbundet erfarer at det er et stort informasjonsbehov knyttet til velferdsteknologi. Derfor reiser vi rundt i det ganske land for å informere medlemmer i pensjonistforeninger og andre om temaet.

Velferdsteknologi kan bidra til trygghet i hverdagen. Utfordringene i helsesektoren handler også om mangel på sosial kontakt og det å få nok innhold i hverdagen. Derfor er et av Pensjonistforbundets mål å forebygge ensomhet og øke den sosiale kontakten blant eldre ved å skape gode møteplasser.

Pensjonistforbundet Oppland mener at for å få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig og lenger enn i dag, må vi kreve større satsing, bedre informasjon og større fokus på brukermedvirkning med hensyn til velferdsteknologi.

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er vanskelig å følge med. Derfor er det viktig at eldreråd - og også pensjonistforeninger- blir holdt orientert og får gi innspill til kommunen. Dette gjelder både for velferdsteknologi og andre saker som angår oss eldre.

Eldrerådet er vårt viktigste organ når det gjelder brukermedvirkning. Vi ønsker at kommunen skal ta Eldrerådet med på råd tidlig i beslutningsprosesser.

En sykehjemsplass koster i gjennomsnitt en million kroner per år. Når kommunen velger andre løsninger enn sykehjem, innebærer det en form for sparing av penger på sikt. Pensjonistforbundet Oppland er opptatt av at besparelsen også må komme innbyggerne til gode, ved for eksempel å bedre hjemmetjenestene, en økt satsing på aktivitetssenter for eldre samt større fokus på rehabilitering/forebygging og anskaffelse og opplæring av velferdsteknologi for eldre.