Innføring av eiendomsskatt i Øystre Slidre er en dramatisk feilbeslutning. Etter en rekke forsøk fra en ellers dyktig kommuneadministrasjon, ble rådmannens forslag om innføring av generell eiendomsskatt vedtatt i oktober 2016 (saken kan leses på kommunens hjemmeside under KS 058/16). Under den forutgående behandling i formannskapet 08.09.16, fremmet Høyres varaordfører Ove Ekerbakke følgende forslag: «Kommunestyret ønskjer ein bred debatt og eit godt beslutningsgrunnlag for å innføre eigedomsskatt. Det er viktig å ha ei brei og inkluderande prosess om denne saka. Før ein kan ta ein slik beslutning trengs det ein detaljert oversikt over konsekvensar av å innføre og å ikkje innføre eigedomsskatt i kommunen. Ikkje berre når det gjeld økonomi, men også korleis dette vil påverke innbyggjarane, dei besøkande og næringslivet. Rådmannen må legge dette fram for kommunestyret.» Forslaget falt dessverre med 3 mot 2 stemmer.

Under behandlingen i kommunestyret ønsket Arbeiderpartiet ikke bare å vedta skatten innført, de ønsket også en ytterligere økning fra 2 til 3,5 promille frem mot 2020. Dette forslaget ble heldigvis trukket. Dog gjorde kommunestyret flertallsvedtak om innføring av eiendomsskatt fra 2018, med stemmene fra hele Ap samt 2 fra Sp. Hele Høyregruppen stemte selvsagt imot.

Nylig kunne vi lese i lokalavisa at rådmannen forhåndsannonserte et driftsresultat i 2017 som er hele 12 millioner kroner bedre enn budsjettet. Han roser politikere og ansatte for god budsjettdisiplin, og det har han all grunn til. Det er imidlertid ikke dette som er årsaken til det gode resultatet. Kommune-Norge går nemlig meget godt, noe kommunene også gjorde i 2016. Vi vil derfor trolig få lese om mange kommuner som har et godt driftsresultat i 2017, både i og utenfor Valdres. Dette er nemlig resultatet av den politikken som Regjeringen fører, med Høyre i spissen.

Høyre i Øystre Slidre er i mot eiendomsskatt. Både den generelle skatten på bolighus og hytter (2 promille), men også skatten på verker og bruk (7 promille). Vi ser nå med all tydelighet at vedtaket om innføring av eiendomsskatt i Øystre Slidre var totalt unødvendig i forhold til kommunens økonomi. Samtidig får vi daglig høre om hvilke dramatiske konsekvenser eiendomsskatten vil få både for bedrifter og private. På toppen av det hele ser vi at det beregningsgrunnlag kommunen har fastsatt for utregning av skatten, medfører en betydelig høyere skatt i reelt kronebeløp i forhold til promillesatsen (2 promille), enn f. eks. i Vestre Slidre (som har 5 promille).

Det er kommunevalg om vel ett år. Høyre vil fortsatt jobbe for at kommunen skal ha en driftsstruktur som gjør at eiendomsskatt ikke trenger å være en del av inntektsgrunnlaget. Med støtte fra deg som betaler skatten, og fra de partier som etterhvert innser omfanget av den feilbeslutning som ble fattet i 2016, kan vi klare dette.