Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 bygger på forutsetninger og innspill gitt av fagetater som Avinor, Kystverket, Jernbaneverket og Statens Vegvesen (SVV). SVV har i sitt arbeid («Utredninger av forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet januar 2015») gjennomført utredninger av alternative veiforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Konklusjonen i dette arbeidet, som også ligger til grunn i foreslått NTP 2018-2029, har vi vært kjent med en periode, og det er anbefaling og prioritering av E134 over Haukelifjell med RV7/RV52 over Hemsedalsfjellet som alternativ rute. Samtidig er det sterke krefter i arbeid som ønsker RV7 prioritert i stedet for RV52 fra Gol og vestover.

Visit Valdres mener at det er en riktig beslutning å ha E134-Haukelifjell som en prioritert fjellovergang Øst-Vest. Dette vil være en god forbindelse mellom områdene Oslo, Asker og Bærum, Drammen, Vestfold-Telemark til Vestlandet inkl. Rogaland. Vi ser ikke hensikten i at det andre prioriterte alternativet mellom Oslo og Bergen skal gå via RV52/RV7. Østlandet består av mer enn Oslo, og skal den nordligere delen av Østlandet, Romerike nord, Mjøs området, tilførsel fra Gudbrandsdalen og Valdresflya, ha gode forbindelse vestover og motsatt, så er det riktig å ta denne via FV 34/33/51 mot E16. På denne måten etableres utfyllende Øst-Vest akser, og ikke bare parallelle Oslo-Bergen forbindelser. E16 vil utfylle E134 geografisk, og gi et helhetlig perspektiv. Distriktsprofilen vil bli mer rett ved å satse på et nordligere alternativ som ikke har jernbane, i tillegg til fordelen med å knytte områdene beskrevet tidligere bedre sammen med Vestlandet.

Vi kjenner ellers godt til argumenter som ligger der fra før for E16, med blant annet klart lavest restkostnad før en endelig ferdigstillelse (redusert merkostnad mellom 4,2 og 16,3 milliarder 2014 kroner, avhengig av hvilket alternativ som velges). Den reduserte kostnaden ved å benytte E16 alternativet mellom Østlandet og Vestlandet, kan bli benyttet til finansiering av Hordalandsdiagonalen, mellom Odda og Bergen, som er anbefalt i SVV sin utredning, men etter dette ikke videreført i NTP forslaget. Samfunnsøkonomisk er E134 vurdert som den beste i SVV sin utredning fra januar 2015, alternativene lenger nord er alle mindre lønnsomme og har små variasjoner i samme utredning. Her må argumentet med å knytte større områder mer effektivt sammen tas hensyn til, og da er E16 riktig alternativ.

Det er allment kjent E16 sin vinterregularitet som er overlegne de andre fjelloverganger p.t E16 Filefjell har høyeste punkt på 1013 moh., lavest av alle 3 fjellovergangene, og en definert høyfjellstrekning på 20 kilometer, som er den klart korteste høyfjellstrekningen i de gjennomførte utredninger.

Det er også verdt å legge merke til at trafikken på 1. halvår 2016, er 68 % større på E16 (Leira) enn RV7 (Flå). 45.734 passeringer på E16 vs. 27.525 på Flå. På tross av dette, har E16 på Oppland siden av fylkesgrensen en lavere standard på vintervedlikehold enn RV 7. Det framstår som ulogisk at E16 ikke burde kunne ha samme vintervedlikeholdskrav som RV7. Vedlikeholdsstandarden på E16 vinterstid må forbedres i Oppland Fylke.

Vi kan heller ikke la være og nevnte miljøaspektet. Oslo er plaget av lokal forurensning, NOx, og det er derfor viktig å ta trafikken vestover mellom Romerike og Mjøs området bort fra Oslo, og heller mot FV33/34-E16.

Nasjonal transportplan 2018-2029 skal behandles politisk våren 2017, på grunnlag av stortingsmelding som er under arbeid. Nå må lokale politikere kjenne sin besøkelsestid, og bygge det politiske nettverk som er nødvendig for å få «solgt inn» en helhetlig løsning for hele Østlandet, og mer enn strekningen Oslo-Bergen. Det arbeidet må starte nå, og arbeides intenst med gjennom kommende høst og vinter, før de politiske beslutningene blir tatt, en gang før sommeren 2017. Dette krever god forberedelse og utholdenhet. Dette vil kreve gode initiativ fra politisk hold lokalt ovenfor andre geografiske områder. «Opplandbenken» må også banen her for å bistå lokale politikere i Valdres. Vi ser i aviser fra andre distrikter rundt oss at denne debatten er i full gang. Den må i gang her også.

En prioritet for E16 som Øst Vest forbindelse vil kunne bidra til at de ytterligere nødvendige investeringer kommer på plass, og det er viktig å få gjennomført utbygging av Fagernes Syd-Hande og Turtnes-Øye. Sistnevnte håper vi uansett kan komme med i pågående arbeid på strekningen Øye-Eidsbru. Noe annet ville være veldig uheldig, så lenge det allerede nå pågår anleggsarbeid i området, og det vil være kostnadseffektivt å slå denne korte rest strekningen sammen med pågående arbeid i området. I tillegg vil sikkert utbedring av Kvamskleiva kunne realiseres på et tidligere tidspunkt i forhold til nødvendig skredsikringsprosjekt.

Vi utfordrer nå de lokale politikerne til å bruke tiden som kommer for å få en mer helhetlig diskusjon rundt dette og involvere de rette miljøer på Stortinget og allierte interesseområder geografisk. Hvordan vil dette organiseres?

Visit Valdres og lokalt næringsliv har forventninger til et stort lokalt politisk engasjement i denne saken i tiden fram mot beslutning i Stortinget våren 2017. Argumentene for et bredere perspektiv når denne beslutningen skal tas synes vi er opplagte