Utbetalingsmeldingen fra Nav forsvant i desember for alle alderspensjonister og uføretrygdede. Det er Pensjonistforbundet særdeles lite fornøyd med. Vi har tatt opp saken med politikerne, og vi gir oss ikke!

Vi mener at innbyggerne i Norge skal behandles med respekt av det offentlige. Er det verdig at eldre skal gråte på telefonen? At de skal føle seg maktesløse? Sinte? Det er fortsatt svært mange pensjonister som ikke har PC, nettbrett eller smarttelefon.

Beslutningen om ikke å sende utbetalingsmeldinger fra Nav på papir har satt sinnene i kok hos pensjonistene her i Oppland. Nav har brukt et «prokuratorknep» og definert utbetalingsmeldinger som «ikke viktige». Denne ufine taklingen går flertallet fra H, FrP, KrF og V i Stortinget god for, da saken var til behandling 16. desember i fjor.

En av de som har vært i kontakt med oss i Pensjonistforbundet er en mann på 70 år. Han har blitt rammet av hjerneslag på høyre side, noe som gjør at han sliter med å skrive tall. Dermed gir det ikke mening for ham at en ansatt hos Nav kontaktsenter kan lese opp tallene om utbetalt pensjon, skatt og annet som sto på utbetalingsmeldingen. Når heller ikke han får unntak fra Navs digitaliseringsprosjekt, hvem skal da få det?

Pensjonistforbundet har mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte pensjonister som føler seg overkjørt av byråkratiet. Og svært mange snakker på vegne av mor eller far, nabo eller slektning som i en alder av 85 til 95 år ikke har PC, og som nok aldri vil verken få eller forstå å bruke data. Dette er personer som i tillegg til alder, gjerne også har nedsatt hørsel, noe som gjør opplesning av tall fra en Nav-ansatt til et tøvete alternativ.

Landsstyret i Pensjonistforbundet har i en enstemmig uttalelse bedt om at det må være anledning å fortsatt få utbetalingsmelding på papir for de som ønsker det. Landsstyret ser at det er mye å spare for offentlige etater hvis de kan kommunisere med innbyggerne digitalt. Men det må være valgfritt for den enkelte innbygger om han eller hun vil ha kommunikasjon på nett eller papir. På vegne av pensjonistene i Oppland ber jeg myndighetene besinne seg og la pensjonister som ønsker det få utbetalingsmelding på papir.