Det Dokken sa

Av
DEL

LeserbrevI valgkampen ønsker vi i Arbeiderpartiet å fokusere på vår egen politikk, som skal løse utfordringene i kommunen vår i årene framover. Når vår troverdighet blir angrepet i sosiale medier og debatter, er det betimelig å se nærmere på Senterpartiets troverdighet etter en periode i posisjon.
I 2015 lovte Ola Tore Dokken at han og Senterpartiet skulle gjennomføre følgende etter valget:
* Avskaffe eiendomsskatten. Senterpartiet skylder på den store overraskelsen med et barnevern som var avhengig av et stort omfang av privat innleie, samhandlingsreform og bemanningsnorm i barnehage og skole. Vi mener at det er nettopp derfor vi har behov for eiendomsskatt – for å ha nok folk i barnehage og skole, for å dekke inn utgiftene ved høyere antall liggedøgn på institusjonene våre og for å hjelpe barna våre. At Dokken har sittet fire år i hovedutvalg for levekår uten å ha forstått de økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen er underlig. At barnevernet ble en økonomisk bombe understreker behovet for tverrpolitisk samarbeid og tett, tillitsbasert dialog med ansatte.
* Raskere planprosesser og mindre detaljstyring. De som har fulgt prosessen rundt Synnfjell øst-planen, vet at den har vært lang og omstendelig med en rekke omkamper. Områdeplaner for Dokka Vest og Dokka sentrum ligger etter tidsskjemaet. Kommunen har verken kulturplan eller kulturminneplan. Klimaplanen vår gikk ut på dato i 2009. Her er arbeidet i gang med å lage en ny, men det har altså ikke vært noe prioritert område for Sp/ Høyre i de siste fire årene.
* Lavere kommunale avgifter. SFO koster nå 2765 pr måned for en fulltidsplass, mat og morgenplass kommer i tillegg. En bruker av brukerstyrt personlig assistent har opplevd at gebyret for denne tjenesten har steget fra 700 pr. måned i 2015 til 3650 kr i 2019, for samme antall timer.
* Opprettholde alle grendebarnehagene. Lundhaug og Skogvang barnehager er lagt ned i perioden.
* Øke antall lærlingeplasser i kommunen. Antallet har gått ned de siste fire årene.
* Gi Ungdommens kommunestyre større innflytelse på beslutninger. Møteplikt for ordfører er fjernet. J
* Mer demokrati. Hovedutvalg for levekår, et område der vi har noen av våre største utfordringer, er lagt ned.
* Bedre tilbudet til funksjonshemmede.
* Utvikle stipendordninger for ufaglærte og helsearbeidere
* Utvikle Nordre Land-appen.
* Øke antall omsorgsboliger i samarbeid med private aktører
* Styrke psykologtjenesten i skolen.
* Utvide fysak-tilbudet.
Dokken har gjentatte ganger sagt at Arbeiderpartiet lovte å ikke innføre eiendomsskatt. Det er ikke sant. I vårt program for 2011-2015 står det: «Dersom kommuneøkonomien skulle bli vesentlig svekket, og vi står i fare for å gjøre dramatiske kutt i tjenestetilbudet som går ut over innbyggerne, vil Arbeiderpartiet i stedet vurdere å innføre eiendomsskatt i hele kommunen». For oss er det viktigere å gi gode og nødvendige tjenester til innbyggerne. Vi har hvert år i opposisjon levert salderte budsjettforslag innfor rammene, og vil fortsette å prioritere kommunale kjerneoppgaver i årene framover.
Til tross for Dokkens sterke fokus på økonomi og næringsliv, har Nordre Land kommune falt på nærings-NM, NHOs rangering av kommune-Norge. Vi ligger på 311. plass, i 2012 var vi på 286. plass. En av områdene vi rangeres på er kommuneøkonomi. NHO plasserer Nordre Land på 228. plass, et fall på 109 plasser siden 2012. På Kommunebarometeret skårer Nordre Land rødt på grunnskole og vann/ avløp.
I kommunens egen innbyggerundersøkelse for 2019 er nordrelendingene generelt fornøyde. Men de var mer tilfredse i 2012, og fornøydheten har særlig sunket innen kultur, barnehage, skole, boligtilbud og servicetilbud.
Vi har utfordringer framover som særlig er knyttet til psykisk og fysisk folkehelse, ulikheter i samfunnet og vi har utfordringer i ungdomsmiljøet. For å snakke et språk en økonom kan forstå – innbyggerne våre kan bli svært kostnadskrevende om vi ikke tar tak i dette. Hvilke realistiske løsninger har Senterpartiet og Høyre på dette?
Vi finner oss ikke i angrep på vår troverdighet, og anbefaler å feie for egen dør. Arbeiderpartiet gjennomfører det vi lover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags