Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte-/ karsykdommer. Foreningen har 28.000 medlemmer på landsbasis og driver lokalt arbeid innen disse hovedområdene gjennom 175 lokale demensforeninger og 330 helselag.

”En vakker dag har vi glemt demens” er det optimistiske slagordet Nasjonalforeningen for folkehelsen har satt for sin årlige demensaksjon, en bøsseaksjon som foregår i dagene rundt den internasjonale Alzheimerdagen 21. september. TV-aksjonen i 2013 satte Nasjonalforeningen i stand til å bli en betydelig bidragsyter til forskning på området. Midler fra den årlige demensaksjonen vil bidra til å videreføre og styrke denne innsatsen. Økt kunnskap om blant annet hvordan hjernen fungerer og årsaker til demens er en forutsetning for å kunne sette inn effektiv behandling. May-Britt og Edvard Mosers funn av hjerneceller som sørger for at vi kan orientere oss er et godt eksempel på denne type forskning. De fikk Nobelprisen i medisin for sin forskning i 2014.

Innsats for å forebygge/ utsette demenssykdom forutsetter viten om risikofaktorer. Arv spiller en betydning, men det er langt fra avklart hvilken betydning arv har. I dag rettes mye oppmerksomhet mot hva i livene som påvirker genene våre etter at vi er født (epigenetikk).

Det vi vet i dag gir grunnlag for å hevde at ”det som er godt for hjertet er godt for hjernen”. Dette gir håp om at det er mulig både å utsette demenssykdom og bidra til at de som har sykdommen får det bedre i sine liv. Midler fra demensaksjonen går derfor også til å iverksette tiltak som gir gode øyeblikk og virker gunstig inn på personer med demens. Samtidig kan slike tiltak gi pårørende friminutt fra en omsorgssituasjon som for mange er svært krevende og vedvarer over tid. I dag rettes fokus blant annet mot demensvennlige samfunn og aktivitetsvenner. Aktivitetsvenner er frivillige som har egne interesser på ulike områder; - noen liker å gå tur, andre å se en god film på kino. Å være aktivitetsvenn betyr å være venn med en som har demens og ta han/ henne med på denne aktiviteten. Nasjonalforeningens demensforeninger kan gi nærmere informasjon og opplæring om dette.

Demensvennlige samfunn er samfunn som gjør hverdagen lettere for de som har demens. Ved å tilføre samfunnet rundt personen med demens kunnskaper om denne tilstanden kan en legge til rette for en bedre hverdag. Det kan blant annet føre til at personen med demens møtes med en omtanke som gjør det lettere å finne fram i lokalbutikken, å ta drosje eller buss. Flere kommuner i Oppland har underskrevet, eller er i ferd med å underskrive, avtaler med Nasjonalforeningen om å bli demensvennlig kommune. Det betyr et samarbeid om opplæring av personer som gjennom sitt arbeid innen ulike sektorer i lokalsamfunnet (butikk, drosje, buss) møter personer med demens.

I forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen 21.september arrangeres det fagdager rundt i landet. Arrangementene i Innlandet feiret 20 år i fjor, og er for Opplands del lagt til Sykehuset Innlandet, Reinsvoll, mens Hedmark har sitt arrangement på Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Det hadde vært hyggelig om årets demensaksjon hadde slått alle rekorder for tidligere demensaksjoner i både Oppland og Hedmark! Sørg derfor for å ha kontanter i beredskap når Nasjonalforeningens medlemmer banker på din dør og ber om en skjerv til årets bøsseaksjon! (SMS/ Vipps er mulig). Støtt også gjerne opp om ulike faglige aktiviteter rundt i fylkene knyttet til markering av Alzheimerdagen.