I Mjøsregionen finnes Europas sterkeste og mest interessante fagmiljøer innen cyber- og informasjonssikkerhet. Målretta bygget opp i tett samarbeid mellom akademia, næringsliv og Forsvaret gjennom snart 20 år.

Inkludert i dette miljøet er Cyberforsvaret på Jørstadmoen, Forsvarets ingeniørhøgskole, NTNU Gjøvik, NISlab, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Høgskolen i Innlandet, CCIS med sine partnere deriblant Eidsiva, Statkraft, Telenor og Oppland fylkeskommune.

I dag samarbeider disse aktørene slik at erfaringer fra næringslivet og forsvarssektoren har kort veg inn i akademia. Dette forkorter utviklingen av nye løsninger og gir næringslivet og offentlig sektor tidsriktig kunnskap hurtigere.

IKT vil være en av de viktigste og største vekstnæringene framover. Digitaliseringen griper inn i alle funksjoner i det moderne samfunn. I Norge har snart alle innbyggere tatt i bruk digitale hjelpemidler. Utfordringen med teknologiutviklingen ligger i sårbarheten knyttet til personvern og sikkerhet. Innlandet kan bidra til å løse disse utfordringene gjennom det miljøet vi har innenfor cyber- og informasjonssikkerhet. Mjøsregionen besitter Norges fremste kompetanse innenfor disse områdene og vi er i framtida avhengig av denne kunnskapen for å kunne omstille oss til nye digitale tidsalderen.

Årlig verdiskaping innen IKT-sektoren i Innlandet er beregnet til om lag 1,5 milliarder kroner. Potensialet for å tiltrekke seg nyetableringer og skape nye arbeidsplasser med høykompetent arbeidskraft er enorm. Derfor vil Oppland fylkeskommune tilrettelegge for videreutvikling innen dette området og sørge for at vi kapitaliserer på kompetansen miljøene representerer. Vi jobber målretta med utviklingen av Norges næringsklynge for cyber- og informasjonssikkerhet. Dette er Innlandets største næringsfortrinn.

Som skoleeiere er vårt viktigste oppdrag å utdanne våre ungdommer til framtidas arbeidsliv. Vi må derfor kople fagmiljøer med utdanningsinstitusjonene og legge til rette for relevante utdanningsløp. Oppland fylkeskommune startet i fjor en studieretning knyttet til informasjonssikkerhet på Gjøvik videregående skole. Tilbakemeldingene derfra har vært svært gode. På bakgrunn av de gode erfaringene vedtok fylkestinget å lyse ut et tilsvarende tilbud på Gausdal videregående skole fra høsten 2017. Gjennom et samspill med fagmiljøene på NTNU Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen vil vi utvikle kvalifisert og ettertrakta arbeidskraft for framtida.

Vi er ambisiøse, synlige og tydelige på de områdene der vi har en ledende posisjon, både nasjonalt og internasjonalt. Ambisjonen er at vi skal være Norges spydspiss innen cyber- og informasjonssikkerhet.