Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor en ny og større kommune i Gjøvikregionen?

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som ordfører i Gjøvik er jeg ikke i tvil. Vi bør møte framtida offensivt når det gjelder kommuneorganisering. Grunnene er mange. Det har gått vel 50 år med sterk samfunnsutvikling siden forrige store endring av kommunegrensene i 1964. I 2016 står vi overfor nye samfunnsutfordringer og annen økonomisk, faglig og teknologisk virkelighet enn i 1960. Oppgavene til kommunene har økt formidabelt, likeledes de faglige kravene og folks forventninger til typer og kvalitet på ulike tjenester. Kravene til det offentlige har eksplodert når det gjelder by- og stedsutvikling, stadig bedre veier og offentlig kommunikasjon og til mer kraftfulle tiltak for å møte klima- og miljøutfordringene. Velstandsøkning og helsevesen har heldigvis ført til at folk blir eldre enn før og dermed relativt flere. Derfor har kravene til bedre kapasitet og økonomi for det offentlige når det gjelder pensjoner og ulike helse- og omsorgstjenester økt. Bakteppet for diskusjonen om kommunereform er enda mer detaljert, men momentene over er mitt utgangspunkt for egen overbevisning om klokskapen i å samordne planlegging, ressurser og styring i en ny og større kommune fra og med 1.1.2020. På den måten mener jeg vi kan få mer tilstrekkelig offentlig kraft til å møte befolkningens og næringslivets behov enn ved dagens organisering. De tre kommunen Østre- og Vestre Toten og Gjøvik bør rett og slett danne en ny og større kommune. Jeg vil nevne viktige grunner mer i detalj.

En ny og større kommune vil gi bedre og mer samordnede tjenester til befolkningen. Det vil bli lettere å rekruttere ulike typer fagfolk. Fagmiljøene vil bli bedre, og evnen til å utøve faglig utviklingsarbeid vil bli større. Særlig vil mulighetene til å dra nytte av forskning og utdanning ved NTNU øke med både økte økonomiske muskler og bedre fagmiljøer. Det gjelder både innenfor helse- og omsorgsområdet, men også innenfor tjenesteutvikling i sin alminnelighet. Vi har en felles ambisjon i vår intensjonsavtale om at tjenestene skal leveres desentralt, som i dag. Det vil bli like viktig som før at skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenester blir gitt der folk bor. I tråd med samfunnsutvikling og endringer i bosetting vil det i framtida – enten vi fortsetter som i dag eller går sammen og danner en ny kommune – kontinuerlig være politiske utfordringer med å vurdere eventuelle strukturendringer. En større kommune med større samlede ressurser egne seg bedre til å håndtere det politikerne vil måtte løse. Grunnen er at kommunestyret i den nye kommunen vil ha større mulighet til å gjøre reelle politiske valg innenfor en større samlet økonomi.

For det andre vil en større kommune ha mer kraft til ulike typer samfunnsutvikling. Da tenker jeg på by- og stedsutvikling med ulike typer investeringer i triveligere bo- og nærmiljø. Det kan være oppgradering av infrastruktur for motorisert privattrafikk, for syklende/gående og for kollektivtrafikk, og det kan være trivelige møteplasser for folk i form av torg- og parkområder. I tillegg handler dette også om atskillig større muligheter til planmessig tilrettelegging for næringslivet, for å tiltrekke oss nye arbeidsplasser. Da tenker jeg på oppkjøp og tilrettelegging av næringstomter, markedsføring av vårt område som interessant for næringslivet, mer effektive kommunale avdelinger for planlegging og byggesaksbehandling og også ulike mulige støtteordninger for å hjelpe næringsprosjekter i gang. Befolkningsvekst og utvikling av kompetansearbeidsplasser, og særlig det å beholde og få tilflytning av ungdom, blir grunnleggende for å mestre nevnte framtidige utfordringer med både demografi og nødvendig skatteevne og rekruttering.

Ikke minst vil en ny og større kommune i vår region få langt større strategisk kraft. Vi kan med større tyngde påvirke både fylkeskommunale og statlige organer når det gjelder ulike typer satsinger i vår region. Spesielt tenker jeg da på viktig satsing for vei og jernbane. Det gjelder også å få staten til flytte eller opprette statlige arbeidsplasser i vårt område Noen hevder at det er større kraft i mange «små ordførere» enn i «en stor». Jeg tror det gjør større inntrykk på maktsentra når det står mange mennesker bak en talsperson, en som kan hevde krav og behov for en stor flokk bak seg. Høvdinger med en stor stamme er også i vår tid mektigere tror nå jeg.

Jeg håper derfor at befolkningen i vår region nå kjenner sin besøkelsestid og griper sjansen til et framtidsrettet og klokt valg, nemlig å si ja til igangsetting av arbeidet med å realisere en ny og større kommune, bestående av begge Toten-kommunene og Gjøvik. Det vil bli en fantastisk kommune i et område med store samlede ressurser og med mange sterke sider som vil kunne samordnes til et nytt kraft- og vekstsenter i innlandet. Jeg er overbevist om at vi da om noen år vil kunne si at vi var modige og kloke den gangen i 2016 som startet opp et slik reformarbeid.

Kommentarer til denne saken