Aps Gharahkhani forsøker i et leserbrev å sette likhetstrekk mellom en offensiv mediepolitikk med stort mangfold på den ene siden og store statlige overføringer over statsbudsjettet på den andre.

Retningsvalget de neste årene vil stå mellom de som evner å utvikle nye politiske løsninger som sikrer velferden, og de som tviholder på at folk skal betale mer fordi politikerne ikke klarer å løse statens oppgaver på en bedre måte. Dersom Aps eneste politiske svar fremover skal være skatteøkninger og fortsatt vekst i offentlige utgifter, vil de bli svar skyldig. Da holder det nemlig ikke å øke skattene med bare 15 milliarder kroner.

Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. I Sundvolden-erklæringen ble det varslet at pressestøtten over tid skal omlegges og nivået reduseres.

Etter år med opplagsnedgang redder man ikke en presset mediebransje ved å opprettholde nivået på en konserverende pressestøtte der noen få store aviser tar største delen av potten. Høyre skal bidra med en mediestøtte som skal utvikles og endres i takt med en endret medieverden.

Nullmoms for elektroniske medier, som samlet utgjør flere kroner enn hele pressestøtten til sammen, kommer alle brede nyhets- og aktualitetsmedier til gode. Ap sa digital nullmoms var umulig å få til da de satt i regjering. Regjeringen har gjort både momsen og pressestøtten plattformnøytral. En ny støtteordning for innovasjon vil også bidra til digital omstilling og fornyelse i mediehusene. Regjeringen har lenge varslet en omlegging og reduksjon av den direkte pressestøtten. Dette følger vi opp i årets budsjett.

Lokalavisene fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet ute i kommunene. Samtidig er det krevende for små aviser med begrensede ressurser å klare overgangen til en digital medievirkelighet. Den nye tilskuddsordningen vil derfor særlig rettes mot lokalavisene.

De andre forslagene fra Mediemangfoldsutvalget skal vurderes grundig og helhetlig i en stortingsmelding som regjeringen tar sikte på å legge fram før sommeren.