Det eksisterer en myte om den likestilte familien anno 2018, hvor både forsørgeransvar og omsorgsansvar er felles. Når 40 prosent av yrkesaktive kvinner i Norge fortsatt jobber deltid, viser det at realitetene er annerledes. Hvorfor er heltidsarbeid viktig?

1: Pasientperspektivet

Mange pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har store og sammensatte helsefaglige problemer. For å ivareta den faglige kvaliteten på arbeidet og pasientsikkerheten er det derfor behov for kompetente ansatte. Når ansatte arbeider fulltid, vil man lettere kunne utvikle gode fag- og læringsmiljøer, og man vil kunne rekruttere de mest kompetente medarbeiderne.

2: Arbeidstakerperspektivet

I en heltidskultur vil ansatte i større grad opparbeide seg fulle arbeidstakerrettigheter, eksempelvis styrkete pensjonsrettigheter, samtidig som de vil få forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid. Med en full, fast stilling vil man også lettere kunne få lån. Ansatte i hele stillinger blir en sterkere del av arbeidsfellesskapet og har mer innflytelse på arbeidsforholdene på egen arbeidsplass.

3: Arbeidsgiverperspektivet

For arbeidsgivere vil en heltidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som kan gi mer tid til å utøve ledelse.

4: Samfunnsperspektivet

Å bygge heltidskultur vil være viktig for at helsepersonell vil være i stand til å møte morgendagens behov for helsetjenester. I et likestillingsperspektiv vil det også være avgjørende å kunne tilby hele stillinger. Deltidsstillinger innebærer at man ikke opptjener fulle pensjonsrettigheter, noe som i hovedsak rammer kvinner, siden det er de som oftest arbeider deltid. Som et ledd i å rekruttere menn inn i helse- og omsorgsyrker er det også viktig å tilby hele stillinger.

Første bud for å oppnå heltidskultur, er å lyse ut hele stillinger - hvem vil gå foran og vise de gode eksemplene?

Gratulerer med kvinnedagen 8.mars!

Ingunn Holtklimpen, fylkesleder NSF Oppland