Den alvorlige smittesituasjonen og raske spredningen av omikron-varianten av koronaviruset, gjør det helt nødvendig å sette i verk tiltak som begrenser smitten. Fagforbundet Innlandet er fornøyd med at regjeringa forstår alvoret i situasjonen, noe de nye koronareglene og støttetiltakene for næringslivet viser.

Fagforbundet Innlandet er likevel svært urolige for alle våre medlemmer som står i frontlinjen i samfunnets felles kamp mot koronaen. Mange av våre medlemmer, blant annet i helsevesenet, barnehage, SFO og skole, er utslitt etter nærmere to år med ekstraordinær innsats. Andre mister nok en gang inntekt og trygghet som følge av nedstengingen av flere bransjer, blant annet kultursektoren.

Innstrammingen i koronareglene skyldes faren for at helsevesenet ikke skal ha tilstrekkelig kapasitet.

Derfor er det brei enighet om koronatiltak som holder smittetrykket så lavt som mulig, samtidig som aktiviteten i samfunnet begrenses minst mulig. Målet med smitteverntiltakene må være å sikre nødvendige velferdstjenester til befolkningen, i tillegg til at ansatte i brukerrettede tjenester må ha forsvarlige arbeidsforhold. Gjennom lengre tid har sykehus og kommuner meldt om vansker med å sikre tilstrekkelig bemanning. Fagforbundets medlemmer, blant annet i helsevesenet og oppvekstsektoren, melder at de har hatt altfor stor arbeidsbelastning over lang tid, samtidig som de i økende grad opplever høyt sykefravær og lav bemanning.

Fagforbundet har krevd at de ansatte i oppvekstsektoren prioriteres i vaksinekøen, og oppfordret til at de ansatte får et pusterom ved at barnehagene går over til rødt nivå i romjula. Dette innebærer at barnehagene kan ha redusert åpningstid, men ikke for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker og barn med særlig omsorgsbehov. Vi er fornøyd med at regjeringa har imøtekommet vårt krav om at vaksinering av ansatte i skole, SFO og barnehage skal prioriteres. Vi etterlyser likevel fortsatt tiltak som hindrer at de ansatte sliter seg ut.

Fagforbundet ser positivt på de økonomiske hjelpetiltakene som hittil er lagt fram, blant annet kompensasjonsordningene for næringslivet, kultursektoren, og frilansere og selvstendig næringsdrivende. Det er også gledelig at den rødgrønne regjeringa, i motsetning til høyreregjeringa, stiller krav om at bedriftene som får støtte ikke skal kunne betale ut store utbytter til eierne.

Fagforbundet mener at:

– det må settes inn tiltak for å styrke bemanningen og redusere belastningen på de ansatte i brukerrettede velferdstjenester, som helsevesenet og oppvekstsektoren.

– ansatte i skole, SFO og barnehage og andre brukerrettede tjenester, må prioriteres i vaksinasjonskøen.

– de økonomiske hjelpetiltakene for arbeidstakere og næringsdrivende som rammes av nye koronatiltak må bli mer langsiktige.

– det må innføres langsiktige støtteordninger som bidrar til å beholde og rekruttere ansatte i kultursektoren.

– det må raskt iverksettes en lønnsstøtteordning, for å sikre ansatte som står i fare for å bli permittert som følge av nye koronatiltak.