Vi Senterpartiet forstår at klimaendringene er reelle. Mange av våre velgere er tettere på utfordringene enn rikssynsere innenfor ring 3 i Oslo. Det er våre velgere og tillitsvalgte som opplever flom og ras, som lider med dyra gjennom en tørkesommer og som betaler for dårlige avlinger. Vi lever av og med naturen.

Forvalteransvaret er viktig for Senterpartiet og er en av grunnene til at partiet har sluttet seg til det meste av norsk klimapolitikk. Men samtidig har Sp sagt nei til deler av klimapolitikken som enten har svært liten eller ingen klimaeffekt eller er urettferdige og rammer noen få. Skal vi ha varige endringer må vi også ha politikk som står over tid. Politiske tiltak som bevisst rammer enkeltgrupper slik at politikken skaper sosiale og økonomiske forskjeller vil ikke ha støtte i folket. En politikk som ikke tar hensyn til store forskjeller mellom distrikter med lange avstander og byer med deling av elsykler og godt busstilbud vil heller ikke ha nødvendig forankring hos folket.

Som et jordnært, grønt parti mener Senterpartiet at globale utfordringer minst av alt trenger tabloide løsninger. Klimautfordringene løses nemlig ikke ved skrivebordet eller i spaltene, vi vil løse klimautfordringene lokalt.

Vi opplever vi har en partileder som har tatt tydelige standpunkt i viktige saker som angår folk – og som ikke legger opp til mye av den symbolpolitikken som andre partier forfekter.

Vi i Senterpartiet diskuterer klima- og miljøutfordringene som aldri før. Rundt omkring i landet, og i våre egne lokallag inkludert, sitter vi nå i studieringer og sene kveldstimer for å finne ut hvordan våre egne kommuner skal være i front i klima- og miljøspørsmål. Det er bare så synd Oslo-medienes snevre klimasyn ikke evner å se det engasjementet vi som partifolk er vitne til.

God klimapolitikk er etter vårt syn ikke en motsetning til verken god næringspolitikk eller god distriktspolitikk. Tvert imot –god næringspolitikk må baseres på en bærekraftig utvikling og avveies mot klima og miljøspørsmål. Samtidig skal vi ha næringspolitiske ambisjoner om å skape flere, nye og attraktive arbeidsplasser og øke den lokale verdiskapingen. Det betyr omlegging av energipolitikken og økt bruk av vannkraft, havvind, solceller og jordvarme. Derfor skal skogen brukes, ikke konserveres og fredes. Vi vil at det grønne fornybare karbonet må gjøres langt mer lønnsomt. Det er dette som også i sum vil gi en grønn distriktspolitikk.

Utvikling av en ny nasjonal bioindustri og nye grønne næringer vil bli blant de viktigste bidragene Norge kan gi til omstillingen verden står overfor. Dette fører også med seg store muligheter for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Oppland har gjennom sine naturressurser, sitt næringsliv og sine kompetansemiljøer gode forutsetninger for å bidra til en raskere overgang til et klimanøytralt samfunn. Her er noe av den kunnskapen som er nødvendig for å løse en av de store utfordringene verden står overfor – et presserende behov for å gjøre produksjon av mat mer bærekraftig. Regionen har også kompetanse i internasjonal toppklasse for å utvikle nye produkter basert på tre framfor olje.

Vi trenger bred oppslutning om klimatiltakene fremover. Derfor må de oppleves som forståelige og rettferdige. En klimapolitikk som er tilpasset norske forhold, norsk landbruk og skogbruk, norsk industri og næringsliv.