Med blikket vendt mot framtida har Arbeiderpartiet laget et programforslag som er det største distriktsløftet siden 1970-tallet. Etter sju år er det blitt større forskjeller mellom folk, og vi har en regjering som privatiserer, sentraliserer og gir mer penger til de rikeste. Vi ønsker en annen retning med en mer rettferdig fordeling.

Nylig lanserte vi 60 offensive tiltak for distrikta som bekrefter at Ap er partiet for vanlige folk i hele landet. Vi vi skape levende lokalsamfunn og nye grønne arbeidsplasser der folk bor.

Arbeiderpartiet vil ha kraftig satsing på arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Flere må få arbeid og utdanning nær der de bor. Med både jord, skog og vann har vi i Innlandet de mest verdifulle ressursene. Vi mener at Innlandet og Norge må ta en verdensledende rolle i å utvikle ny industri basert på skogen. Da trenger vi en mer aktiv stat som legger til rette for nettopp det. Vi trenger et krafttak for en ny jordbrukspolitikk der vi produserer mer av maten på norske ressurser og der bedrifter i våre lokalsamfunn kan foredle maten der ressursene er.

Norge er helt avhengig av den mobile arbeidskrafta. Det er derfor Arbeiderpartiet vil styrke pendlernes kår.

Det er kommunene som sørger for skole, helse og omsorg for våre barn og eldre. Høyreregjeringen har i år etter år nedprioritert kommunene, og skaper nå usikkerhet om kompensasjon for koronautgifter. Arbeiderpartiet vil prioritere kommunene, fordi alle skal ha rett på hjelpen de trenger uansett adresse og størrelse på lommebok.

Tjenester folk trenger i hverdagen, skal bli enklere og mer tilgjengelige med Ap i regjering. Vi vil etablere lokale sentre hvor du skal kunne få ordnet med pass, førerkort og sivile oppgaver (testamente, notarial og så videre), og se på mulighetene for lokal rettshjelpsveiledning.

Ap vil styrke utdanningsinstitusjonenes rolle i regional utvikling, blant annet gjennom et nasjonalt kompetansefond og flere studieplasser til desentraliserte utdanninger. Vi vil legge fram en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle og den praksisnære forskningen, og vi vil sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes.

Mange kvinner som bor langt unna sykehus, får ikke med seg jordmor i ambulansen. I tillegg har jordmødre i distriktskommuner lave stillingsprosenter. Vår ordning vil bidra til å få en følgetjeneste på plass, slik at kvinner med mer enn 90 minutters reisetid får en jordmor med i ambulansen når de skal til fødeavdeling, samt et mer tilgjengelig svangerskaps- og barseltilbud hos jordmor, flere hjemmebesøk og kvinnehelsetilbud for øvrig.

Hvis politireformen skal bli en nærpolitireformen slik at forliket i Stortinget forutsatte, må det gjenspeiles i budsjettene. Ap har derfor konsekvent satt av mer ressurser til politidistriktene, slik at hele landet skal ha tilgang til mer politi. Stortingets vedtak om at de gjenværende lensmannskontorene skulle styrkes, er ikke fulgt opp. Nærpolitiet er ikke styrket, etterforskingsløftet er ikke gjennomført, og det er store kapasitetsproblemer innen påtale i politiet. Dette går ut over innbyggernes tilgang til polititjenester og svekker folks rettsikkerhet i by og land.

Arbeiderpartiet vil utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd. Ved å samarbeide tettere, bli løsningene bedre.

Det skal være trygt og godt å bo i hele landet. Folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger. Da må det være politi, brannvesen og ambulanse der folk bor. Arbeiderpartiet ønsker å styrke ambulanseberedskapen. Ved å innføre forskriftsfesta responstid og en nasjonal standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansen vil vi gjøre det tryggere for folk i hele landet.