Det later til å være en brei enighet både faglig og politisk, at vi skal ha et sterkt jordbruk over hele landet. Dette gjelder i høg grad også for Innlandet.

Innlandet har alt fra de beste jordbruksarealene og områdene for planteproduksjon på flatbygdene, kombinasjonsjordbruket i distriktene, og fjellandbruket med seterdrift og utstrakt beitebruk. Oppland Bonde og Småbrukarlag, (OBS), legger stor vekt på ressursutnytting og det er derfor viktig at alle matproduserende arealer utnyttes maksimalt, uten at det blir rovdrift og utarming av jorda. Vi mener en endring i bruken av arealtilskuddet vil virke positivt for å holde marginale og tungdrevne arealer i fortsatt drift. Arealtilskudd på teignivå, vil være en garantist for dette.

Her har NIBIO nå utviklet et kartsystem som i stor grad viser driftsulemper på teignivå generelt, men også driftsulemper innafor samme eiendom. Hovedmålet med et teigbasert arealtilskudd er at arealet holdes i hevd og fortsatt brukes til matproduksjon. Dette vil først og fremst gjelde korn og planteproduksjon som går direkte til menneskemat. Marginale grasarealer brukes delvis som beiter fortsatt. Dette fører til at disse arealene er produktive lengre enn kornarealer, men kan sikres framtidig drift gjennom en mer detaljert bruk av ordningen med arealtilskudd. Teigbasert arealtilskudd kan også fange opp driftsulemper med bruk av dyrkede arealer i fjellet, slik at disse arealene fortsatt holdes i hevd.

Mattrygghet og kvalitet må vektlegges sterkere i framtidig bruk av de matproduserende arealressursene. Dette må tas langt mer hensyn til i priser og lønnsomhet. God matkvalitet er avhengig av mange faktorer. Grunnlaget er produksjonsressursene rein jord, reint vatn og rein luft. I tillegg spiller produksjonsmåten og bruken av innsatsfaktorer en vesentlig rolle. Norsk Bonde og Småbrukarlag har et godt og framtidsrettet slagord for produksjon av mat. «Folk i arbeid - jord i hevd». Med dette setter vi fokus på dyrking av jord, bruk av arbeidskraft, og produksjonsmåter for en trygg mat av høg kvalitet. God jordkvalitet sammen med oversiktlige enheter, trygger kvaliteten.

Mattrygghet betyr at maten skal være trygg å spise, både med tanke på ernæring og helse. I en prissammenheng vektlegges dette altfor lite. I tillegg er hovedbudskapet fra stortingsmeldinger og statens styring av jordbruksavtalens virkemidler et klart signal om at det er volum og billig mat – lavest mulig pris som gjelder. Vi har tidligere tatt til orde for økt lønnsomhet i jordbruket og en økt matproduksjon basert på norske ressurser. Vi tror det er behov for å gjenta budskapet. Dette gir både økt sjølforsyning og mattrygghet. OBS tar sterkt til orde for at dette må være prioritert i jordbruksforhandlingene 2021.