På bakgrunn av Rådmannens forslag til budsjett ønsker Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening å gjøre politikerne oppmerksom på at flere av forslagene vil ha store negative betydning for personer med demens og deres pårørende.

Kommunen ønsker at folk skal få bo i eget hjem lengst mulig: for en person som er rammet av en demenssykdom er det viktig med trygghet og forutsigbarhet. Å få komme en eller helst flere ganger i uken, på et tilrettelagt aktivitetstilbud, er uten tvil av stor verdi for den syke og ikke minst et pusterom for den som har ansvar for den syke resten av tiden. Det er i tillegg påvist at tiltaket utsetter behovet for heldøgnstilbud med minst ett år. Hvordan kan man redusere et så viktig tilbud uten at det får konsekvenser for alle parter? (Fra 01.01.20 blir disse dagsentrene lovpålagte, samtidig som staten avslutter finansieringen og legger finansieringen inn i rammeoverføringen til kommunene)

I rådmannens forslag står det at kommunen vil ha konstant fokus på arbeidsmiljø og på relevant videreutdanning samt øke andel ansatte med høgskolekompetanse. Som sparetiltak er det foreslått å unngå kostnader til kurs og innleie av vikarer og at demensteamene i kommunen slutter med demensutredning omgående. Med tanke på ressursene som er blitt satset på i flere år for å øke kompetanse hos ansatte i demensteamene og demenslagene (blant annet Demens ABC) spør vi om det betyr så store besparelser? I hele kommunen utredes det cirka 2 personer hver måned for demens, mens det er rundt 20 stykker på venteliste. Fastlegene i kommunen har fra før en presset arbeidssituasjon og har satt pris på å få opplysningene fra demensteamenes utredninger. Mange eldre forteller at de ikke har egen fastlege lenger og noen har måtte forholde seg til 5 vikarleger i løpet av året. Geriatrisk poliklinikken opplever også stort tilgang av søknader om utredninger og har venteliste på utredninger. Utredningene ved demensteamene foregår i pasientens hjem, i trygge omgivelser og tar cirka 1 - 1,5 time for to ansatte. De går gjennom utredningsskjemaene sammen med den som utredes og en pårørende.

Så skriver de rapport som sendes til fastlegen (cirka 45 minutter til 1 time). Det er viktig å tenke på at diagnosen er betingelsen for vedkommendes mulighet om få tildelt dagaktivitetstilbud eller plass i bofelleskap, når behovet melder seg. I tillegg sies at en medikamentell behandling har størst effekt i tidlig fase av en demensutvikling. Venteliste på utredning blir enda lenger og det vil ha betydning for de om trenger et tilrettelagt og god behandlingstilbud.

Fokusområde: verdsetting av tilstedeværelse og nærvær. Reduksjon på innleie av vikarer ved sykdom fører til økt arbeidspress for ansatte i omsorgstjenestene. Tillitskapende tiltak og psykososiale behov blir nedprioritert for å rekke å dekke de basale behovene til brukerne. Følelsen av ikke å strekke til og ikke ha tid til å ivareta brukernes eller pårørendes behov tærer på personalet og resulterer ofte i flere sykemeldinger. Kommunen ønsker å gi kvalitetstjenester til de som er rammet av en demenssykdom og bor i eget hjem. Da trengs det personal med kompetanse og tid til nærvær for å dekke deres behov og utsette innleggelse på sykehjem.