Gå til sidens hovedinnhold

Brukerutvalget - en politisk organisasjon?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 17.03.2021 avga brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF sin uttalelse på Helse sør-øst sin høringsrunde på framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Det er med stor undring at denne uttalelsen ikke vies større oppmerksomhet i mediebildet. Det er det to grunner til!

Den ene er at i Nasjonal helse- og sykehusplan (2020–2023) framgår det at «Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene».

Det andre er at helseminister Bent Høie har uttalt et budskap om at brukernes synspunkter vil bli vektlagt ved avgjørelsene om framtidige sykehusstrukturer.

Blant formålene til brukerutvalgene er å, sitat: «Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning», og være, sitat; «Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet», samt være et. Sitat: «Samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner».

Utvalget framstår i sin uttalelse som ledelsen i Helse sør-øst sin forlengede arm, gjennom å ensidig gi støtte til etablering av et hovedsykehus ved Moelv. Utvalgets konklusjoner er ikke engang begrunnet i forskning. Så vidt meg bekjent foreligger det ingen forskning som dokumenterer at stordriftssykehus har positive effekter på pasientbehandlingen. Heller ikke i de andre uttalelsene, som går inn for et hovedsykehus, er dette tilfredsstillende dokumentert.

Utvalget bruker kommunikasjonsknutepunkter som et argument – uten å omtale konsekvenser for de pasientene som åpenbart får lengre reisevei til sykehus.

Utvalget anbefaler videre å tømme tidligere Oppland fylke for sykehus, med en konsekvens at fire – kanskje fem sykehus – ender opp i tidligere Hedmark.

Utvalget har heller ikke tatt kontakt med brukerorganisasjonene i saken – i hvert fall ikke de som representerer de eldre.

Derimot har eldreråd og Pensjonistforbundet levert inn innsigelser mot hovedsykehusmodellen. Det begrunnes i svekket behandlingsopplegg ved tilfeller av slag, infarkt – som oftest rammer eldre – eldres mobilitet og andre forhold, hvor pasienten trenger rask behandling. Hvorfor formidler ikke utvalget dette i sin uttalelse – hvilket er i strid med utvalgets formål og oppgave?

En måte å lese dette på er at brukerutvalget opptrer som en politisk organisasjon – med beslutningsmyndighet, hvor det kun er flertallets syn formidles videre. Brukerutvalget framstår med det som et stort demokratisk problem for brukergruppene, ved siden av at dette bærer peg av misbruk av myndighet og tillit.

Det er styret i Sykehuset Innlandet HF å slå ned på en slik uredelig praksis jf. sitt ansvar for brukerutvalget.

Kravet til offentlige råd og utvalg, er generelt å utrede/ gi råd om ulike alternativer og innspill på en sak. Et utvalg kan være enstemmig eller ha en delt innstilling. Poenget er at alle sider ved sak skal være belyst.

Brukerutvalgets uttalelse kan med bakgrunn i feil saksbehandling ikke tillegges vekt!

Kommentarer til denne saken