Verdikjeden Skog & Tre omsetter årlig for om lag 40 milliarder kroner. Hele denne omfattende verdikjeden er avhengig av kun 250 skogsentreprenørbedrifter med til sammen 2500 skogsmaskinsjåfører fordelt på cirka 700 lag. I tillegg har vi noen taubanelag som driver i bratt terreng.

Skogsentreprenørbransjen kjennetegnes av en svært høy kapitalinnsats per ansatt. En hogstmaskin koster i dag over 4 millioner kroner. En lassbærer ligger på rundt 3,5 millioner kroner. Et hogstlag som opereres av to årsverk innebærer en dermed en investering på 7,5 millioner kroner.

Den høye kapitalinnsatsen per årsverk innebærer et stort krav til inntjening, som i snitt ligger på 1350 kr/time for en hogstmaskin og om lag 1100 kr/time for en lassbærer. Leasingkostnadene per maskin ligger på rundt 60.000 kr/måned.

Det sier seg selv at vi ikke tåler langvarige driftsstopp.

Det vil således være helt avgjørende for verdikjeden Skog & Tre, at man klarer å sysselsette skogsentreprenørbedrifter gjennom den pågående koronakrisen.

MEF Skog oppfordrer derfor til en omfattende og solidarisk dugnad hvor hele verdikjeden som inkluderer våre oppdragsgivere, sagbrukene og trefordelingsindustrien til å strekke seg langt for å holde maskinene i aktivitet ved at i det lengste unngår full stopp i skogen.

MEF Skog har spilt inn en rekke tiltak til Landbruks- og matdepartementet som vil dreie aktiviteten via nye tilskuddordninger over på 1. gangs tynninger, markberedning, drift i vanskelig terreng, lang kjørevei, sikringshogst langs offentlige veier, linjeryddning, rydding av beitemark og lignende.

MEF Skog håper hele bransjen blir med på dugnaden for skogsentreprenørene, fordi vi sitter i den samme båten alle sammen.