Bygger gang- og sykkelvei på Bøverbru

SKOLEBARNA: Ved Engvegen blir det nytt, opphøyet gangfelt som letter atkomsten til Bøverbru skole for skolebarna.

SKOLEBARNA: Ved Engvegen blir det nytt, opphøyet gangfelt som letter atkomsten til Bøverbru skole for skolebarna. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Mandag startet arbeidet med nytt fortau og ny gang- og sykkelvei fra Bøverbru sentrum til Nærstein. Rundt 1. oktober skal 600 meter fortau og cirka 500 meter gang- og sykkelvei stå ferdig.

DEL

Prosjektet består i å bygge ca. 600 meter fortau og ca. 500 meter gang- og sykkelveg mellom gatekjøkkenet i krysset med fv. 246 i Bøverbru sentrum og Nærstein. Det blir satt opp nytt, moderne veilys langs hele strekningen. Ved krysset med Engvegen, som mange barn bruker for å komme seg til Bøverbru skole, blir det bygget opphøyet gangfelt med ekstra god belysning.

Kloakk- og vannledning bygges samtidig

Statens vegvesen skal lede byggingen av fortau og gang- og sykkelveg på vegne av vegeieren, Oppland fylkeskommune. Det er Brødrene Gudbrandsen AS som skal utføre byggearbeidet. De skal også bygge ny kloakk for Vestre Toten kommune og legge ny hovedvannledning for Sivesind vannverk.

– Ved å samkjøre tre ulike byggeprosjekt, som hver for seg innebærer mye gravearbeid, blir det totalt sett en kortere periode med anleggsarbeid i nærområdet, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Statens vegvesen.

– Beboerne langs Gimlevegen vil merke anleggsarbeidet i form av trafikk av anleggskjøretøy, og trafikantene må regne med redusert framkommelighet i perioder. Det vil bli noe støy og etter hvert søle og støv, når vi går inn i våren og sommeren. Men entreprenøren vil utføre tiltak for å begrense disse ulempene.

Holder vegen mest mulig åpen

Målet er at ett kjørefelt skal være åpent for trafikk hele tida der anleggsarbeidet utføres, men i kortere perioder kan det være stengt når vegen må graves over. Da må bilistene vente litt. I tillegg til å bygge fortau, gang-/sykkelveg og veglys, blir det laget nytt overvannssystem på strekningen. Til slutt blir det ny asfalt også på kjørevegen på den ca. 600 meter lange strekningen som får fortaus-løsning.

– Arbeidet starter ved gatekjøkkenet, sier Lomsdalen, vi har laget planer sammen med entreprenøren for å ivareta sikkerheten til fotgjengere, syklister og andre trafikanter i anleggstida. Der det er nødvendig å sikre et område spesielt, blir det satt opp sikringsgjerder. Det er viktig at gående og syklende er oppmerksomme på dette. Det kan være lurt å snakke litt med barn hjemme om hvor viktig det er å respektere anleggsområder.

Oppland fylkeskommune har bevilget nesten 25 millioner kroner til prosjektet på Bøverbru. Målet er å gjøre det tryggere å gå og sykle langs fylkesveg 111 mellom Bøverbru sentrum og boligområdene som ligger der. Dette gjelder spesielt de som skal til Bøverbru barneskole.

Artikkeltags