Faktisk.no: Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

BOMSJOKK: Det blir dyrere å kjøre inn i hovedstaden. Det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden (mellom klokken 6.30-9 og klokken 15-17), mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg. Her fra bomstasjonen langs Mosseveien.

BOMSJOKK: Det blir dyrere å kjøre inn i hovedstaden. Det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden (mellom klokken 6.30-9 og klokken 15-17), mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg. Her fra bomstasjonen langs Mosseveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bompenger vekker motstand hos mange nordmenn. Den siste tiden har engasjementet mot bompenger vært spesielt sterkt på Nord-Jæren, der det snart skal innføres rushtidsavgift og 38 nye bomstasjoner. Men hvem er det egentlig som bestemmer om det skal innføres bompenger?

DEL

Dette hersker det en viss uenighet om. Geir Pollestad i Senterpartiet hevdet nylig på Facebook-siden sin at det kun er Samferdselsdepartementet som kan fastette bompenger i Norge.

Den sittende regjeringen er ikke helt enig i denne fremstillingen. Finansminister Siv Jensen (Frp) sa dette til VG 5. september :

– Regjeringen kan vanskelig lastes for lokale vedtak rundt omkring i kommunene om bompengefinansiering.

Hvem har egentlig rett? Det er på tide med en oppklaring.

Storting og regjering

Pollestad viser til veglova § 27 , som ganske riktig er lovgrunnlaget bak bompenger på offentlig vei i Norge. Slik lyder første ledd:

– Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsetje at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsetje storleiken på avgiftene, og setje vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane.

Faktisk.no tar kontakt med Jon Christian Nordrum , som er førsteamanuensis ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

– Det er ikke riktig å si at det er kun samferdselsdepartementet som fastsetter bompenger. Loven sier akkurat det som står i den - at departementet kan fastsette bompenger, men bare med samtykke fra Stortinget, sier Nordrum.

Fastsetting av bompenger er altså en avgjørelse som gjøres av Stortinget og regjeringen i fellesskap, slik Pollestad også selv påpeker når Faktisk.no tar kontakt.

Lang prosess

Men hvordan fastsettes og innføres bompenger i praksis?

Åge Jensen, avdelingsdirektør og ansvarlig for brukerfinansiering i Vegdirektoratet, forklarer at det er en lang prosess å fastsette og innføre bompenger:

– Det er teknisk sett riktig å si at departementet fastsetter bompenger, etter vedtak i Stortinget. Men det blir misvisende å si at det er kun departementet som fastsetter bompenger. Bak ligger det mange føringer, forventning og krav, sier Åge Jensen.

Saksgangen

Åge Jensen viser til Statens vegvesens håndbok om bompengeprosjekter for en beskrivelse av hele prosessen før et vedtak om å fastsette bompenger.

Her er Faktisk.nos punktvise oppsummering:

  1. Først må kommunene eller fylkene som berøres av bompengeprosjektet behandle og få politisk flertall for å utrede et bompengeprosjekt.
  2. Deretter gjør Statens vegvesen en vurdering, hvor de ser på muligheten for å gjennomføre prosjektet med bompenger. Dette kalles en mulighetsstudie.
  3. Etter å ha lest mulighetsstudien stemmer de berørte kommunene og fylkeskommunene over om de vil utrede prosjektet videre.
  4. Hvis dette får flertall, må det lages en detaljert plan over prosjektet lokalt. Så blir kommunene og fylkeskommunene bedt om å stemme over prosjektet. Dette kalles et prinsippvedtak.
  5. Hvis det blir flertall for prinsippvedtaket starter Statens vegvesen arbeidet med å lage et endelig forslag til bompengeordning. Så må kommunen og fylkeskommunen vedta forslaget.
  6. Deretter kan saken sendes til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet legger bompengesøknaden frem for Samferdselsdepartementet.
  7. Samferdseldepartementet legger søknaden frem for Stortinget som en stortingsproposisjon. Proposisjonen skal inneholde alle detaljer om hva bompengene skal brukes til.
  8. Deretter stemmer Stortinget over forslaget. Hvis forslaget får flertall, kan det skrives avtaler mellom dem som skal være med, og jobben med å realisere prosjektet kan starte. Det er Samferdselsdepartementet som har ansvaret for at Stortingets vedtak gjennomføres.

I den samme prosessen vedtas priser for bompasseringer og plasseringer av bomstasjoner. Dette må også ha flertall lokalt.

For prosjekter som bygges ut av Nye Veier AS får selskapet den rollen som Statens vegvesen ellers har.


Artikkeltags