Det er flott at regjeringen gjør en innsats for å styrke kollektivtrafikken i fire store byområder. Vi mener det er viktig at det også satses like mye på distriktene – om ikke mer.

Ungdom i by og bygd er i dag bekymret for klimaendringer. Klimaendringer er et faktum, og vi må gjøre det vi kan for å bremse konsekvensene. Et tiltak for lavere klimagassutslipp er bedre tilrettelagt bruk av kollektive transportmidler.

Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder i hele landet og for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Stortinget har også vedtatt at folk skal bo i hele landet. Da er det viktig med et statsbudsjett som legger opp til at det også er mulig å leve klimavennlig på bygda.

I programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak, legger budsjettforslaget opp til økt kollektivtilskudd og gjennomføring av store kollektivprosjekter i de fire store byområdene. Tilskuddet innebærer blant annet lavere billettpriser. Og det er fint at dere gjør enklere og billigere for folk i byene å bruke kollektivtransport.

Men hele Norges befolkning bor ikke i de store byområdene. Det bor heldigvis mange også utenfor Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren. For at bygdene skal være attraktive bør det være mulig å leve miljøvennlig der også. Det er ikke tilstrekkelig med bussavgang et par ganger i døgnet og stappfulle pendlertog.

Kollektivtransport kan spille en viktig rolle for folk hverdag, - hvis den fungerer og tilbudet er godt nok. Vi på bygda trenger ikke at bussen skal gå hvert tiende minutt, men tilbudet må være større enn det vi har i dag. Mange steder i Bygde-Norge fungere den ikke. Mange unge på bygda i dag ønsker å ta kollektivtransport hjem og fra skole, jobb og aktiviteter. Men i dag har ikke vi som bor på bygda mulighet til dette. Det er en grunn til at mange på tar førerkort på bil dagen de fyller 18 år, og kruser rundt i traktor og moped to år før. Det handler om frihet og selvstendighet.

Norges Bygdeungdomslag mener at kollektivtilbudet i distriktene må forbedres og at billettprisene må ned også her. I et land med store avstander er det nødvendig med en helhetlig utvikling. Kollektivtransport som bindeledd mellom by og bygd er viktig, samtidig som det trengs større utvikling for slike tjenester innad i bygdene. Skole, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og inkludering er bare noen stikkord for hvorfor dette er et viktig satsingsområde. Derfor krever Norges Bygdeungdomslag økt satsing på kollektivtransport også utenfor byområdene.