Vi har nettopp fått nyheten om at Østre Toten kommune vil delta i konkurransen om å etablere en stor batterifabrikk, og at Krabyskogen er et område i Gjøvikregionen som i følge kommunalsjef Bjørn Bollum tilfredsstiller kravene i forespørselen. Det antydes at industriparken på Krabyskogen skal utvides med 1000 dekar, det kan bli 2000 nye arbeidsplasser, og det er beskrevet varetransport på 200 containere inn og ut hver uke.

I oppslaget i OA denne uka, ville ikke Bollum mene noe om det er aktuelt å bygge ut fylkesveg 33 i ny trasé over Krabyskogen. Vi skjønner at det ikke er kommunens ansvar å bygge ut fylkesvegen, men vi reagerer likevel på at kommunalsjefen ikke er mer opptatt av tilstanden på vegen. For det er nettopp vegen og adkomsten til industrifeltet på Krabyskogen som gjør at vi har vanskelig for å ta kommunen seriøst i å tilby dette som område for batterifabrikken.

Etter vår oppfatning er verken Krabyskogvegen som forbinder industrifeltet med fv33, eller fv33 som forbinder Østre Toten med Minnesund og videre til Gardemoen, i stand til å tåle en slik økning i trafikk som det beskrives i dette prosjektet. Vi bor inntil Krabyskogvegen, den går gjennom gardstunet vårt, og vi opplever at dagens trafikk til det nåværende industrifeltet, er belastende. Det har vært en voldsom utvikling i trafikken her de siste årene, og det er virkelig bekymringsfullt at kommunen tenker at dette nærmiljøet tåler enda mer tungtrafikk!

Så var det dette med nærhet til flyplass. Ja, det er kanskje ikke så langt til Gardermoen fra industriområdet på Krabyskogen, men fylkesveg 33 til Minnesund har vel ikke standard til å ivareta transportbehovet som batterifabrikken får. Hvilke andre bygder i Innlandet har en veg til Oslo der biler ikke kan møtes? Der det er fare for ras? Hvordan kan vi se på oss som en attraktiv kommune for etablering av ny industri - med denne vegen gjennom Skreifjella som raskeste adkomst til Oslo-området?

Etter vår oppfatning burde politikere og administrasjon i Østre Toten være mer opptatt av å få god veg til kommunen. Og av god og trygg til adkomst til eksisterende industrifelt.