Kraftig kritikk mot avgått rådmann

SVIKT: Mange barn har ikke fått den hjelp de har rett til å få på grunn av sviktende oppfølging av Land barneverntjenesten fra rådmannen i Nordre Land, slår en revisjonsrapport fast.

SVIKT: Mange barn har ikke fått den hjelp de har rett til å få på grunn av sviktende oppfølging av Land barneverntjenesten fra rådmannen i Nordre Land, slår en revisjonsrapport fast. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Avgått rådmann Jarle Snekkestad i Nordre Land sviktet i oppfølgingen av Land barnevernstjeneste på en rekke områder, hevdes det i revisjonsrapport.

DEL

Forvaltningsrapporten om styring, ledelse og kontroll i og av barnevernet i Land ble sent mandag kveld offentliggjort i forbindelse med innkalling til neste møte i kontrollutvalget i Nordre Land.

Som ventet får rådmannen i Nordre Land kraftig kritikk for hvordan sammenslåingen av Land barnevernstjenesten ble håndtert og for oppfølgingen videre.

Bakgrunnen for rapporten er alle lovbruddene i Land barnverntjeneste som Fylkesmannen i Oppland avdekket, og som ifølge Jarle Snekkestad kom som en «bombe».

Liten tillit

Innlandet Revisjon har levert en 66 siders rapport til Kontrollutvalget, og rapporten er basert på intervjuer med en rekke ansatte, mellomledere og rådmenn, samt skriftlig materiale. Rapporten beskriver sviktende tillit og manglende systemer.

Et springende punkt har vært at barnevernsleder hevder å ha varslet rådmannen flere ganger om problemene, men at varslene ikke ble tatt alvorlig nok. Det vises blant annet til at barnevernsleder lagde et notat til rådmannen høsten 2016, og da det gikk en måned uten svar, valgte barnevernsleder og tjenesteområdeleder å varsle Fylkesmannen – som startet tilsynet påfølgende dag som kulminerte i den famøse tilsynsrapporten.

Samtidig påpekes det dobbeltkommunikasjon fra barnevernsleder, og revisjonen forstår at det kan ha vært vanskelig for rådmannen å oppfatte hvilken tilstand tjenesten faktisk var i.

Mange nok røde flagg

«Revisjonen mener likevel at det var nok av «røde flagg» i barnevernsleders gjentatte rapportering om alvorlige forhold, i statistikk over økende fristoversittelser, høyt sykefravær med videre som indikerte en tjeneste som ikke drev forsvarlig og som rådmannen derfor burde ha reagert på og undersøkt nærmere», står det i rapporten.

Jarle Snekkestad skriver i sitt tilsvar at han lyttet til bekymringsmeldingene, og han viser til at barnevernstjenesten ble styrket i en tid da andre tjenester måtte kutte. Det samme påpeker rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land.

Han er uenig i at han ikke har tatt bekymringsmeldingene alvorlig nok.

«Rådmannen tok bekymringsmeldingene på alvor. Begge kommuner var inne i en økonomisk omstilling, med driftsreduksjoner, og i en situasjon der nær sagt alle andre tjenester måtte kutte i utgifter og stillinger, ble Land barnevernstjeneste tilført relativt store ressurser», påpeker han.

– Ikke mulig å forstå

Det samme mener rådmannen i Søndre Land, som også føler seg truffet av kritikken.

«Fordi vi i Søndre Land kommune i stor grad er gitt de samme orienteringer som jeg formoder er lagt fram i Nordre Land, opplever jeg at også jeg rammes av revisjonens vurdering. Dette er vanskelig å akseptere. Som sagt mener jeg at det ikke var mulig å forstå alvorligheten i situasjonen på bakgrunn av den rapporteringen som ble gitt», skriver Arne Skogsbakken.

Samarbeidsproblemer

Rapporten beskriver også samarbeidsutfordringer. De som har utført revisjonen sitter med et inntrykk av at forholdet mellom kommuneledelsen og barnevernet har vært preget av manglende tillit og manglende kontroll. Det vises også til at Land barnevernstjeneste kom skjevt ut allerede fra fødselen av. Det blir vist til at det burde vært foretatt en grundig risikoanalyse før oppstart. Det påpekes også at det manglet struktur, rutiner og prosedyrer.

Revisjonsrapporten konkluderer med at «rådmannens ansvar for oppfølging av internkontrollen i barnevernet har sviktet ved at han ikke har fulgt opp og påsett at barnevernstjenesten etablerte et forsvarlig internkontrollsystem.»

Snekkestad er enig med revisjonen om at planleggingen av sammenslåingen av barnevernstjenesten burde vært bedre, og han er enig i arbeidet med internkontrollsystemet skulle vært fulgt opp tettere.

Artikkeltags