Gå til sidens hovedinnhold

Barnetrygden må ikke bli en byrde for sosialhjelpsmottakere

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barnetrygden i Norge er en universell ordning. I dag er det slik at det er opp til kommunene å avgjøre om de vil regne med barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad. De kommunene som regner med barnetrygden som inntekt utbetaler et lavere beløp i sosialhjelpsstønad. Det er grunnleggende urettferdig at barnefamilier som av ulike årsaker mottar sosialhjelp får barnetrygden avkortet krone mot krone, når de foreldrene som er i arbeid får beholde denne uavkortet.

Gjennomgang utført av Røde Kors i 2018 viser at 76 kommuner i Norge holder barnetrygden utenfor når de beregner sosialhjelpen. Det betyr at 346 kommuner ikke gjør det. F.eks. Lillehammer, Oslo og Bergen holder barnetrygden utenfor når de beregner sosialhjelp.

I Vestre Toten kommune opplevde totalt 78 barnefamilier å få avkortet sosialhjelpen i perioden 01.01.2020–07.12.20. Tall er hentet fra NAV Vestre Toten. Fra 1. september 2020, økte barnetrygden for barn under 6 år med 300 per barn. Økt barnetrygd vil være et viktig bidrag til å redusere barnefattigdommen. Men var dette gode nyheter for dem som er avhengig av sosialhjelp?

Nei dette får ingenting å si for barn i familier som mottar sosialhjelp. Grunnen er at Vestre Toten kommune regner barnetrygden som inntekt og reduserer sosialhjelpen mot barnetrygden. Konsekvensen av å regne barnetrygd som inntekt er at det går ut over barna i de barnefamiliene med alle dårligst råd og forskjellen mellom rik og fattig øker. Mottakere av økonomisk sosialhjelp er ofte enslige forsørgere, flyktninger, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt. Felles for denne gruppen er at de ofte har inntekt under fattigdomsgrense.

Barn som vokser opp i fattigdom har større risiko enn andre for å falle utenfor. Mange barn har ikke mulighet til å delta på de samme tingene som sine klassekamerater. De har større sannsynlighet for å bo trangt, for å slite på skolen og for ikke ha råd til være med på fritidsaktiviteter. Dette er ikke bare et problem for den enkelte, men for hele samfunnet.

Et viktig tiltak mot barnefattigdom er å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp. Det vil gi barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp mer å leve for i den perioden de er avhengig sosialhjelp, hindre utenforskap og stigmatisering av barn i lavinntektsfamilier. Jeg mener disse barnas familier fortjener å bli behandlet som alle andre. Det er nettopp disse barnas familier som har størst behov for barnetrygden.

Det er også godt faglig dokumentert at et samfunn vil fungere bedre på alle fronter dersom de økonomiske forskjellene mellom folk er så små som mulig. Det gir blant annet større tillit mellom folk, bedre folkehelse, mindre utenforskap og bedre muligheter i livet for alle.

Vi kan dessverre ikke avskaffe fattigdom, men vi kan bidra til en bedre hverdag for de barna som lever i fattige familier. Dette kan vi gjøre noe med i kommunestyrets møte 17. desember. Ved å slutte å legge barnetrygden til inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialstønaden, vil vi sørge for at de som trenger det aller mest i realiteten får beholde barnetrygden.

Jeg håper de andre politiske partiene i Vestre Toten støtter forslaget om å holde barnetrygden utenfor sosialhjelp som vil bidra til å løfte livskvaliteten for barn i økonomisk vanskeligstilte familier og hindre at de fattigste skal bli enda fattigere fordi kommunen stikker av med barnetrygden deres.

Kommentarer til denne saken