Det er nå engang slik at staten har frasagt seg retten til å fastsette prisen på drivstoff, og derfor vil fjerning eller reduksjon av avgifter ha samme virkning som lønnstillegg. Kjøpekraften vil øke med et beløp tilsvarende det beløpet som framkommer som summen av av avgiftsreduksjonen per liter, multiplisert med antall liter.

Dette vil næringslivet selvsagt være klar over, og etter som næringslivets oppgave er å tjene penger, så vil det selvsagt ha tak i denne økte kjøpekraften. Økt kjøpekraft vil være et signal om at det er mulig å øke prisene. Hvis man da fjerner drivstoffavgiftene, så vil det ha kortvarig effekt, fordi oljeselskapene, som har en klar oppfatning av hva markedsprisen var før avgiftskuttet, vil anta at markedsprisen er den samme, og derfor over noen tid strebe mot å øke prisen til nivået som var før avgiftskuttet, uten at dette representerer noen øvre grense.

Andre næringsdrivende vil også kunne øke prisene i den hensikt å få tak i en del av den økte kjøpekraften. Dette vil i sum føre til at drivstoffprisene etter noen måneder, kanskje, er på minst samme nivå som før avgiftskuttet, samtidig som også andre priser også har steget, ironisk nok som en konsekvens av avgiftskuttet. Fordi man har overlatt prissettingen til markedet må det nødvendigvis bli slik.

Det staten kan gjøre, det har den overlatt til Norges bank, som kan heve renten, og derigjennom øke folks faste kostnader. Det blir mindre til forbruk og, som med all markedsstyring, vil det ramme hardest hos dem som har de største lånene og de laveste inntektene. Slik er det, og slik blir det, unntatt i to tilfeller. Det ene er at staten setter maksimalpriser, noe som ikke på noen måte er aktuelt, og det andre at det blir produsert så mye at tilbudet overstiger etterspørselen. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje med verken drivstoff eller strøm slik situasjonen er i dag.

Reduksjon av avgifter på drivstoff uten tilsvarende inndragning av kjøpekraft, vil dermed, etter noen tid, ha ført til at oljeselskapene tjener mer og staten mindre, samtidig som man får økt inflasjon.