Mye går heldigvis bra i politiet. Metoder, teknologi og samhandling utvikles år for år. Den spisse beredskapen har fått et løft blant annet gjennom nytt beredskapssenter og nye politihelikoptre. Utrykningspolitiet gjør en ekstremt viktig jobb og har bidratt sterkt til nedgangen i antall drepte i trafikken. Men, den daglige forebyggingen, hverdagsberedskapen og kontakten mellom folk og politiet har blitt dårligere de siste årene. Det viser Politiets Fellesforbunds undersøkelser blant egne medlemmer over hele landet.

Politiets ti grunnprinsipper har stått fast i 40 år. To av disse er: Politiet skal være desentralisert og politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. Vi i Senterpartiet mener at disse prinsippene har lidd under FrPs og Høyres justisministre. Fem forskere fra Universitetet i Oslo, OsloMet, Politihøgskolen, BI og NORCE kaller regjeringas politipolitikk for «prinsippløs og selvmotsigende».

Vestoppland var ett av politidistriktene som forsvant med nærpolitireformen som ble innført i 2016. Hva er status i lokalsamfunn i gamle Vestoppland politidistrikt i dag? Seks lensmannskontor er lagt ned. Nærmere 40 ansatte har, ifølge Brønnøysundregistrene, forsvunnet fra Gjøvik og Vang. Dokka, Gran og Fagernes har fått økt antall stillinger – men totalt sett er det mindre politiansatte i tidligere Vestoppland politidistrikt i dag enn for fem år siden.

Tidligere hadde Gjøvik politistasjon døgnåpent politivakt. I dag er politiet på Gjøvik åpent mandag-fredag 0830-1500. Grunnen til at Senterpartiet er opptatt av at politiet er desentralisert, åpent og tilgjengelig er blant annet fordi mye kriminalitet må anmeldes ved fysisk oppmøte. Skal folk anmelde datakriminalitet, vold, overgrep, ID-tyveri, trusler med videre er nå Grønland politistasjon i Oslo den nærmeste åpne politistasjonen på kveldstid og i helger.

Et av målene med nærpolitireformen var å legge ned lensmannskontor for å få mer operativt politi. I februar kom rapporten fra Politidirektoratet som viste at det kun ble to flere operative politifolk i hele landet gjennom reformen! I Innlandet har stillingene stort sett blitt sentralisert til Hamar. Veksten i antall ansatte i Innlandet etter reformen er på drøyt 90 stillinger, veksten i antall ansatte på Hamar er på over 120 ansatte i samme periode. Så å si alle har havnet på kontor fremfor i patrulje. Vi i Senterpartiet mener det både er mulig å bygge opp fagmiljø til å møte ulike kriminalitetstyper og samtidig ivareta et lokalt forankra desentralisert politi.

Avstanden mellom folk og politiet har blitt større under dagens regjering. Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, uttalte i høst at befolkninga er holdt for narr. Politidekninga i Innlandet politidistrikt er på 1,62 politibetjenter per 1000 innbygger, det vil si langt unna det nasjonale målet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Senterpartiet mener dette må være et minimum for hvert politidistrikt. Vi vil ha fortsatt vekst i antall politifolk, samtidig som politiet må få større handlingsrom til å rekruttere annen kompetanse som dataingeniører, økonomer og politijurister.

Politijuristene har i flere år ropt varsku om egen arbeidssituasjon. Nylig kunne vi lese at over 160 år med erfaring har sluttet hos påtalejuristene i Innlandet i løpet av nærpolitireformen. For å sikre kvalitet og fremdrift i etterforskninga av straffesaker er det svært viktig at vi har politijurister med erfaring og kapasitet til å få brakt sakene for retten innen rimelig tid.

Senterpartiet mener verdien av et lokalt forankra politi som kjenner folk, bedrifter og sin teig er uvurderlig. Vi vil styrke de gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene. I tillegg vil vi opprette nye politistasjoner og lensmannskontor der kommunene og lokalt politi ser behov for å tette hull som har oppstått de siste årene. Det handler om forebygging, tilstedeværelse og vår trygghet både i hverdagen og i krise.