I disse dager møter jeg mange ungdommer som har vært heldige å ha fått seg en sommerjobb. Noen ganger slår jeg av en prat med dem, for å få vite litt om hvordan de fikk sommerjobben – og hva som er videre planer i yrkeslivet. Det er alltid nyttig – og det er alltid hyggelig.

Jeg blir imponert over målrettetheten og planene mange har for sin yrkeskarriere. Dette er så viktig, for vi vet at dersom man ikke tar utdanning så er mulighetene for å få en jobb nokså redusert.

Dessverre er det fortsatt slik at Innlandet er det fylket her i landet som har det laveste utdanningsnivået i befolkningen.

I fylket vårt er Gjøvik den av de tre Mjøsbyene med lavest utdanningsnivå. Der har 32 prosent av befolkingen utdanning på høyskole-/ universitetsnivå. Tilsvarende tall for Lillehammer er 42 prosent og Hamar har 40 prosent.

Men det går framover! Og det er avgjørende at våre kommuner satser bevisst og langsiktig for at elevene skal få gode resultater i grunnskolen. Vi vet at å heve elevenes grunnskolepoeng bidrar til å øke gjennomføringsgraden i videregående skole. Dermed står de bedre rustet til å ta den utdannelsen den enkelte ungdom ønsker. Høyere mestringsnivå fører også til at flere unge tar seg utdanning og får seg da lettere en jobb, og dermed en stabil inntekt.

NAV bidrar til aktivisering og arbeidstrening for unge som har droppet ut av skole og utdanning. Dette for å øke mestringsfølelse og motivere dem for videre utdanning. Slik satsing fra kommunene og NAV kan sammen bidra til å redusere arbeidsledighet blant unge. Vang i Valdres er ett eksempel på en kommune som nå har svært høye grunnskolepoeng (stor forbedring de siste årene) samtidig som kommunen har en meget høy sysselsettingsgrad i befolkningen.

At flere blir selvforsørget og slipper å søke offentlige etater om økonomisk bistand er også et gode. Undersøkelser viser at selvforsørgelse er med på å forhindre utenforskap, og det bidrar til økt psykisk- og fysisk helse. I sin tur vil dette bidra til reduserte utgifter til helsehjelp både lokalt og nasjonalt.

NAV Innlandets omverdensanalyse og bedriftsundersøkelse viser at det framover er stor og økende etterspørsel etter arbeidskraft med både yrkesfaglig- og høyere utdanning. For NAV er det å skaffe næringslivet arbeidskraft med riktig kompetanse en hovedoppgave. Næringslivet må få tilgang til den kompetansen de etterspør, for det er på den måten bedriftene kan vokse og utvikle seg. Og så er det jo slik at et høyt antall sysselsatte bidrar til at kommuneøkonomien blir bedre. At flere kommer i arbeid gir kommunene økt skatteinngang og reduserer utgiftene til blant annet sosialhjelp.

Det er altså mange gode grunner til at vi må satse på grunnskoleelevene, og at de får en lærerik tid gjennom sine første 10 år på skolen. Jeg har stor tro på at innlandskommunene jobber godt og grundig med dette. Det ser jeg ikke minst når jeg møter de unge ute i arbeidslivet – som i disse tider – når mange av dem har fått seg en fin sommerjobb.