For kort tid tilbake la administrasjonen i fylkeskommunen fram forslag til langtidsbudsjett for 2021–2024. Her foreslås det kutt til idretten er på hele 20 prosent! Hvorfor skal idrettene kuttes så mye mer enn de andre områdene i budsjettet? Nå ber vi politikerne om å komme på banen.

Overskriften er voldsom og forhåpentligvis overdrevet, men vi er svært bekymret for vilkårene til idretten i Innlandet de nærmeste årene. Nedstengningen vi har opplevd fra mars pga. pandemien var en utenkelig situasjon ingen var forberedt på. Men heldigvis har man etter sommeren fått til en gradvis gjenåpning. Idretten med alle sine tusener av frivillige er nå motiverte for å bidra til gjenreisningen av samfunnet etter å ha tatt et stort ansvar for å begrense smittespredning under pandemien. Gjenoppbyggingen av den daglige idrettsaktiviteten og ikke minst arrangementene som Innlandet har blitt så kjent for de siste 30 årene, vil bli en krevende jobb som vil koste både blod, svette og tårer. Idretten helt fra breddeidretten til toppidretten er under stort press i disse dager, og mer enn noen gang er det viktig at vi forbereder oss på en mulig endret og krevende idrettshverdag for alle. Skal idretten lykkes med sin del av denne gjenreisingsjobben, vil en være helt avhengig av støtte og gode rammevilkår fra det offentlige.

En meget viktig støttespiller for idretten i Innlandet er – og har vært – Innlandet fylkeskommune. De betydelige bevilgninger som har kommet derfra og tidligere fra Hedmark- og Oppland Fylkeskommuner har blant annet bidratt til:

– Ren pengestøtte som bidrar til daglig aktivitet for tusenvis av barn- og unge

– En solid aktør i ryggen når det skal søkes om ytterligere finansiering og støtte for å ta de store løftene

– Viktig risikokapital som grunnlag for både små og store nasjonale og internasjonale idrettsarrangement

– Sikrer idrettens viktige tverrfaglige støttefunksjoner gjennom Idrettskrets, særkretser og Olympiatoppen Innlandet

– Bidrar til viktige kompetanse- og utviklingstiltak

– Bidrar til forebyggende og behandlende tilbud for helseutfordringer for unge idrettsutøvere

– En viktig samarbeidspartner til idrettens verdiarbeid som f.eks. unngå at økonomiske barrierer blir en begrensende faktor for å bli med i idretten, bekjempe seksuell trakassering, likestilling, inkludering og hindre rasisme

– Bidrar til å sikre driften for et helt unikt anlegg for idrettene bob, aking og skeleton i hele Norden.

For kort tid tilbake la administrasjonen i fylkeskommunen fram forslag til langtidsbudsjett for 2021–2024. Her kommer idretten og arrangementene mildt sagt utrolig dårlig ut! Idretten som resten av samfunnet står i den største krisen vi har hatt i Norge siden krigen, og nå foreslår fylkeskommunen et dramatisk kutt for denne sektoren! Hvorfor velger fylkeskommunen å gå for en nedtrapping av midlene til idretten i disse tider når en står foran en meget krevende gjenreisningsprosess for idretten i Innlandet?

Her ber vi de folkevalgte om å sette administrasjonens forslag til side og ta til fornuft før det er for sent!

Vi forstår at Innlandet fylkeskommune er i en krevende økonomisk situasjon, og ser at dette også naturlig påvirker handlingsrommet på idrettsfeltet. Vi finner det likevel nødvendig å påpeke en del saker som er av samfunnsmessig stor betydning, og som vi mener fylkeskommunen må finne rom for å prioritere i sin videre budsjettbehandling.

1. Det legges opp til store kutt i all støtte til framtidige arrangementer! (og det i selveste OL arrangementsfylket Innlandet!) Vi finner INGEN støtteordninger i budsjettet til ulike arrangementer, og det betyr at f eks framtidige NM-, VM, – kretsmesterskap, løp, osv. står i reell fare for å ikke kunne arrangeres i Innlandet med de følger det vil få både for idretten og næringslivet i regionen. Uten viktig støtte fra fylkeskommunen hadde vi neppe kunnet ha grunnlag for å arrangere viktige arrangement som Para VM Ski, Landsskytterstevnet, World Cup i flere grener, Tour of Norway, NM Orientering, Hovedlandsrenn, World Cup, Curling EM, Ridderrennet, NM Nordiske Grener, Ungdoms-OL, Vi har anleggene, infrastrukturen og ikke minst kompetansen i idrettsmiljøene. Ønsker virkelig ikke Innlandet fylkeskommune at denne suksesshistorien skal fortsette? Ønsker ikke Innlandet fylkeskommune denne typen arrangement til Innlandet i framtiden?

2. Foreslått kutt i midler til idretten er på hele 20 %! Hvorfor skal idrettene kuttes så mye mer enn de andre områdene i budsjettet?

Dette har store konsekvenser for både bredde- og toppidretten framover. Ringvirkningene dette vil ha på sikt kjenner vi foreløpig ikke til, men det vil være stor sannsynlighet for: større frafall, reduksjon i aktivitet blant barn og ungdom, svakere folkehelse, større psykiske påkjenninger og mindre tid til viktige kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte, trenere og frivillige i idretten. Viktige støttefunksjoner for idretten vil måtte kutte i sitt tilbud blant annet innenfor fysisk og psykisk helse og tverrfaglig kompetansehevende tiltak og støtte.

De foreslåtte kuttene vil også begrense både Idrettskretsen og Olympiatoppen sin mulighet til å være ute i regionen og bidra med kunnskap både til utøvere, klubber, videregående skoler og høyskolene i Innlandet.

3. Et foreslått kutt i årlig støtte til driften av Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane kan fort bety spikeren i kista for Nord Europas eneste anlegg for bob, skeleton og aking. Det vil i realiteten bety nedleggelse av disse idrettene i Norge. Skjer dette kan vi også skyte en hvit pil etter en involvering av Innlandet i et eventuelt OL i Norge i overskuelig framtid. De to siste vinter OL har vist en investeringskostnad for å bygge denne typen anlegg på to milliarder kroner.

4. Kuttet i arrangementsstøtte vil få meget store ringvirkninger for næringslivet i Innlandet. Som et eksempel kan det nevnes at utsettelsen av World Cup arrangementene i Lillehammer nå i desember pga. pandemien fører til et tap av 7.000 overnattingsdøgn for hotellene i regionen. En godt bevart hemmelighet for de fleste er også at den årlige treningsperioden i oktober i bob- og akebanen alene bidrar med over 9.000 overnattingsdøgn til overnattingsnæringen i Øyer/Hafjell i en skuldersesong der sengene ellers stort sett står tomme.

Fredag 28. februar – søndag 1. mars 2020 ble det skøytefest i Vikingskipet på Hamar, og for første gang i historien ble det arrangert VM i sprint og allround i ett og samme mesterskap! Interessen for arrangementet var enorm, og 20 000 personer var innom regionen i disse dagene. Muligheten er stor for å kunne få flere store arrangementer i framtiden i Innlandet.

Vår bekymring handler om hvilke konsekvenser og ringvirkninger vi mener disse kuttene vil medføre for vår region. Vi tenker selvfølgelig først og fremst hva det betyr for idrettsaktiviteten, kompetansetiltakene, frivilligheten, mulighet for å utvikle morgendagens helter, ha gode og attraktive anlegg hvor vi kan utvikle gode arrangementene og arrangementskompetanse, men like viktig er hva vi tror konsekvensene kan få for bosetting og bolyst i Innlandet, bidra til attraktive nærmiljø og ikke minst en viktig samarbeidspartner for næringslivet i vår region. Kanskje spesielt reiselivsnæringen.

Vi ønsker også å støtte opp om Innlandsstrategien med levende byer, tettsteder og bygder hvor velferd- og fritidstilbudet er godt. Med frivillige inn i lag og foreninger med mulighet for engasjement og inkludering i samfunnet og hvor vi kan bygge en stolthet og felles identitet og tilhørighet

Kjære fylkespolitikere! Vi ber om at det her tas til fornuft. Ikke start nedbyggingen av idretts- og arrangementsfylket Innlandet!