Det må bli slutt på den nærmest bevisstløse bit for bit nedbyggingen av natur i Norge. Miljøbevisste kommunepolitikere har store muligheter til å beskytte natur og klima hvis de vil og tør. Bygging av fritidshus er en av de største truslene mot biologisk mangfold, ikke minst her i Innlandet.

Ifølge NINA rapport nr. 2171 fra 2022 er tomtereserven for fritidsboliger i norske kommuner estimert til å være 1.479.000 dekar totalt. Dette er et areal tilsvarende 200.000 fotballbaner eller fire ganger Mjøsa sitt areal. Avhengig av hvor tett det bygges kan dagens ca. 500.000 fritidsboliger dobles eller betydelig mye mer. 50 % av tomtereservene er ifølge Artsdatabankens infrastrukturindeks, i natur som har få eller ingen inngrep. En av ti tomter er i myrområder. Trolig er tallet større fordi myr er underestimert i norsk kartdata. Åtte prosent er innenfor villreinenes leveområder. Villrein er en norsk, rødlistet ansvarsart. I seks av de ti villreinområdene er forholdene for villreinen kritisk dårlig. Ingen av de ti områdene har god kvalitet. Mesteparten av tomtereserven er i innlandsstrøk, mange i fjellskogen nær fjellgrensen. Av de tomtene som ligger i kystlandskap, er 7 % innenfor sonen med byggeforbud (100 m fra vann). Kun 0,9 % av tomtene inngår i fortetting der det er mange fritidshus fra før. Nedbygging av myr er fortsatt lov i Norge på tross av at vi vet at myr representerer store karbonlager, er levested for mange sjeldne arter og har stor effekt som flomdemper.

I desember i fjor signerte Norge og 195 andre land Naturavtalen i Montreal. Den forplikter oss til å verne 30 % av land, sjø og vann og restaurere 30 % av forringet natur innen 2030. Videre at all naturforvaltning skal skje på en bærekraftig måte. Bakgrunnen for Naturavtalen er den siste rapporten fra FNs naturpanel. Verdens naturmangfold er alvorlig truet. Flere arter er utryddet nå enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Av anslagsvis 8 millioner arter på jorda i dag, er 1 million utrydningstruet. Nesten 70 % av mengden dyr har forsvunnet på grunn av menneskelig aktivitet og naturinngrep. FNs klimapanel sin rapport fra 2022 viser at det er umulig å bremse global oppvarming uten at naturødeleggelsene stanses. Da må mellom 30 og 50 % av verdens landområder, ferskvann og hav få beskyttelse.

Ettersom summen av klodens biologiske mangfold og økosystemer er grunnlaget for vår eksistens, blinker rødlyset heftig for oss mennesker. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre Naturavtalen og de har det lovverket som trengs. De er arealmyndighet i Norge og har nærmest uinnskrenket makt til å utforme vår felles framtid. Dette er et stort ansvar. Kommunene har et viktig verktøy bl.a. i plan- og bygningsloven. Arealer som er regulert til nedbygging kan når som helst, så sant det ikke er gitt byggetillatelse, tilbakeføres til LNFR områder. Det er et stort behov for en slik «planvask». Stem på politikere som er tøffe nok til a ta en slag for naturen, livsgrunnlaget vårt.