Gå til sidens hovedinnhold

Aps budsjettforslag for Gjøvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede har prøvd å få redaksjonelt oppslag på Gjøvik Arbeiderpartis forslag til endringer av Rådmannens forslag til styringsdokument, uten å lykkes. Derfor velger jeg å sende inn leserbrev som presenterer våre prioriteringer.
Arbeiderpartiet prioriterer fellesskapsløsninger for alle og en sterk offentlig sektor. Sterke fellesskapsløsninger er det beste grunnlaget for at vi fortsatt kan skape de gode løsningene for et samfunn i rask endring.
Arbeiderpartiet prioriterer barn og unge, forebyggende arbeid, helse og omsorg, boligbygging, svømmetilbud og tiltak for å få flere i jobb i vårt budsjettforslag.
Flere av Rådmannens forslag til driftsreduksjoner slår usosialt ut, og Arbeiderpartiet ønsker å reversere flere av forslagene:
• Reversere alle kutt under oppvekst, som ikke er begrunnet med elevtallsnedgang
• Opprettholde Jobbsjansen/Globus Kafe
• Opprettholde Stampevegen Produksjon og Service
• Begrense kutt i dagtilbudet for hjemmeboende med demens
• Sikre fortsatt svømmetilbud i Røverdalen og gjenåpning så raskt som mulig.
• Fortsatt drift av Drengestua kafe
Starte utbygging av omsorgssentret i Snertingdal, når Biri omsorgssenter er ferdig om et år. Dette er et betydelig løft i økning av antall plasser/ kvalitet i sektoren og tilbud til befolkningen i Biri og Snertingdal.
Vi ønsker å styrke den økonomiske rammen til sektoren, og økt grunnbemanning innen helse og omsorg. Dette bør fortrinnsvis skje gjennom å øke stillingsprosenter, med mål om flere hele stillinger.
Arbeiderpartiet ønsker at det prøves ut innføring av vikarpool innen Helse og omsorg. Dette bør i starten gjennomføres som en pilot ved et omsorgssenter, for å innhente erfaring.
På grunn av regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslår rådmannen store kutt i dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer/eldre med demens. For Arbeiderpartiet er dette ikke akseptabelt og derfor prioriterer vi opptrapping gjennom perioden på dagaktivitetstilbudet.
Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at flere unge skal kunne etablere seg i Gjøvik. Vi ønsker at det startes opp områdeplan/reguleringsplan for Stensjordet/ Tranbergdalen der det sikres en helhetlig utforming av området. Ap legger inn en økning i investeringsbudsjettet slik at dette forhåpentligvis sikrer rask framdrift i saken.
«Leie for eie» er et viktig tiltak for å få lavinntektsfamilier og førstegangsetablerere inn i boligmarkedet. Første «Leie for eie» prosjektet i Gjøvik, er på Skoglundfeltet på Kopperud og skal være ferdig 2021. Det er viktig at dette tiltaket blir videreført og Arbeiderpartiet ønsker at neste prosjekt blir gjennomført på Sagstugrenda i Bybrua.
Arbeiderpartiet vil ha en kraftig satsing på barn og unge, og deres oppvekstsvilkår med stor vekt på forebyggende arbeid.
Løpende barnehageopptak og flere ansatte i barnehagene. Vi prioriterer 20 nye årsverk som sikrer løpende barnehageopptak, og en bedre overgang fra barnehage til skole.
Ap ønsker billigere, og på sikt gradvis innføring av gratis SFO. Grunnleggende sett handler dette om å gi alle barn muligheter til å delta i leken, læringen og fellesskapet.
Forsterke det forebyggende arbeidet. Ap prioriterer 2 nye årsverk ved helsestasjonen, og 2 nye årsverk ved tverrfaglig familieteam. Vi styrker det forebyggende tilbudet til ungdom, ved å øke Ung i Gjøvik med 3 stillinger i perioden.
Arbeiderpartiet ønsker oppstart av utbygging nytt kulturhus i perioden. Dette er nødvendig for å sikre nye lokaler og videreutvikling av kunst- og kulturskolen, og legge til rette for at musikksatsingen for Innlandet etableres i Gjøvik.
Utbygging av bredbånd i Snertingdal har kommet langt. Anbudet for utbygginga av bredbånd i deler av Vardal er snart klart. For sikre utbygging av fiber bredbånd i hele kommunen, prioriterer Arbeiderpartiet 10 millioner kroner ekstra i investeringsbudsjettet

Kommentarer til denne saken