Nytt sykehus på Moelv gir også store vekstmuligheter for Innlandet samt utfordringer for miljø og klima. I disse dager foregår flere adskilte planprosesser som må bringes sammen til en helhetlig vurdering for å oppnå beste resultat for så vel sykehuset, regionen og for landet vårt.

1. Helse Sør-øst arbeider med en konseptanalyse for nytt sykehus. Uten å ta hensyn til hvordan ansatte, besøkende og pasienter transporteres til og fra sykehuset.

2. Bane NOR gjennomfører en mulighetsstudie for dobbeltspor Brumunddal – Moelv og knutepunkt Moelv stasjon. Uten å ta hensyn til verken nytt sykehus eller ny motorveibru og fremtidig jernbane over Mjøsa.

3. Ny E6 motorveibru over Mjøsa planlegges nå, uten at det tas hensyn til plassering av nytt sykehus, fremtidig jernbanetrase med Gjøvikbanens forlengelse med bru over Mjøsa.

4. Det planlegges oppgradering av rv4 til motorveistandard mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Uten å ta hensyn til at Gjøvikbanen i fremtiden skal forlenges og knyttes sammen med Dovrebanen ved Moelv.

I tillegg, som et femte forhold, må nevnes forrige regjerings uttalte ønske om å utrede høyhastighetsbane Oslo - Trondheim. En slik plan må selvfølgelig ta hensyn til de forannevnte fire planer.

Vår Facebook-gruppe «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua» med over 1170 medlemmer har en rekke kvalifiserte medlemmer som om ønskelig kan komme med faglige innspill i saken.

Vi håper helseministeren kan bidra til at omtalte planer koordineres.