Takk for møter den senere tiden om videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

I Innlandet har vi jobbet systematisk, seriøst og saklig med sykehussaken i nærmere 20 år. Gjennom skiftende valgperioder med stadig nye representanter i diverse posisjoner, har støtten til det definerte målbildet holdt seg stabil. Sykehuset Innlandet står overfor store utfordringer, og et solid flertall i innlandssamfunnet stiller seg bak de skisserte planene.

Målbildet innebærer bygging av nytt komplett hovedsykehus i Moelv (Mjøssykehuset), akuttsykehus på Lillehammer og Tynset, elektivt sykehus på Elverum med ny luftambulansebase og styrking av prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentre med desentraliserte spesialisthelsetjenester. Man jobber ut fra prinsippet om å sentralisere det man må og desentralisere det man kan.

I Mjøsområdet ligger det i dag fire (!) akuttsykehus innen en radius på 45 kilometer; Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. Mellom disse sykehusene er det en utstrakt funksjonsdeling som er problematisk for pasienten. I akutte situasjoner kan pasienten risikere å havne på feil sykehus, og liv og helse settes i ytterste konsekvens i fare. Også ved planlagt behandling er funksjonsdelingen utfordrende. Dagens struktur er heller ikke økonomisk bærekraftig med flerdoble, døgnkontinuerlige vaktlinjer.

Man må ta grep, som blant annet innebærer etablering av et komplett Mjøssykehus i Moelv i stedet for dagens sykehus i Gjøvik og Hamar. Rekruttering vil i framtida være en stor utfordring i helsesektoren uavhengig av struktur, men Mjøssykehuset vil rekruttere godt fra begge sider av Mjøsa.

Det aller viktigste er hensynet til pasientene. Brukerutvalget er overtydelige i sin konklusjon og krever Mjøssykehuset bygget. De sier: «Lytt til oss som har pasientskjorte på – bygg Mjøssykehuset nå». Samtlige av dagens sykehus har store vedlikeholdsbehov og mye utdatert utstyr. Det er på tide å legge forholdene til rette for et komplett sykehus i Innlandet, der man får behandlet hele kroppen og ikke bare deler av den. Det store flertallet av fagmiljø, tillitsvalgte, det politiske miljøet, sykehusledelse og pasientorganisasjoner ønsker Mjøssykehuset. Hensynet til økonomi og bærekraftig drift i Sykehuset Innlandet er også gode grunner for hvorfor Mjøssykehuset må realiseres i Moelv så snart som mulig.

Man kan ikke ignorere det store flertallet for å realisere Mjøssykehuset. Noe annet vil ikke bli akseptert samlet sett i innlandssamfunnet. Hvis alle årene med utredninger, drøftinger, involvering, forankring og prosess er forgjeves, da rakner tilliten til både systemet og alle som er involvert i dette.

Kort oppsummert viser høringsrunder at hele 32 kommuner i Innlandet sier ja til Mjøssykehuset, flere av disse har enstemmige kommunestyrevedtak. Også Innlandet fylkesting støtter Mjøssykehuset. 10 kommuner ønsker primært et annet alternativ, men ytterligere to av disse støtter også Mjøssykehuset. Også om man summerer opp antall innbyggere, pasientgrunnlag og areal som disse kommunene representerer, er det tydelig flertall for Mjøssykehuset (cirka 2/3).

Det er på høy tid å endelig få stadfestet vedtakene som er gjort i flere omganger. Med bakgrunn i det grundige og omfattende kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i saken, vil det være oppsiktsvekkende dersom helseministeren som fagstatsråd i foretaksmøtet kommer til en annen konklusjon enn den klare anbefalingen.

Lytt til det solide flertallet – Innlandet trenger en avgjørelse snarest. Vi ber om et svar fra helseministeren om hun anerkjenner flertallet og vil følge tilrådingen.