Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev - planlagt skyteområde i Lensbygda

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ønsker å rette kritikk mot prosess og utredning som så langt er gjennomført i forbindelse med planlegging av nytt skyteområde i Lensbygda.

Prosjektleder og idrettskonsulent i Østre Toten har gjennom utredning og kommunikasjon gitt inntrykk av at det er positiv dialog med grunneiere, og at etablering av nytt skyteområde i Lensbygda lar seg gjennomføre i sin nåværende form.

Dette er feil. To av grunneieren er tydelige på at de ikke vil avgi grunn til prosjektet.

ØTK har heller ikke tatt formell kontakt med Toten Allmenning Lodd nr. 3 (TAL3), som disponerer privat vei i området. TAL3 ønsker en avklaring om hvordan eventuell økt trafikk på deres private vei skal kompenseres. Inntil dette er avklart, er de negativ til videre prosess i saken.

Manglende avtale/disposisjonsrett over det prosjekterte grunnområdet, fører automatisk til bortfall av spillemiddelfinansiering. Ekspropriering er i praksis eneste mulig løsning.

Rapport fra Rieber Prosjekt AS, som kommunen støtter seg på i utredningen, er kjent ugyldig av Rieber, etter at områdekart ble tegnet om av Sweco januar -21. Dette er ikke blitt kommunisert.

I utredning fra ØTK sies det at det berørte området ikke har stier eller brukes til rekreasjon.

Dette er feil. Det er flere turstier i området blant annet i den planlagte sikkerhetssonen.

Kostnadene knyttet til prosjektet er høyst usikre. Det ble priset til 63 millioner i 2019. Senere redusert til 50-60 millioner. I kostnadsanalysen er følgende ikke regnet inn:

· Utkjøp/leie/erstatning av grunn estimert til 250 mål. I realiteten nærmere 600 mål inkludert sikkerhetssoner.

· Nødvendig utbedring av eksisterende vei + etablering av gang/sykkelvei.

· Utkjøp og forpliktet tilbakestilling av eksisterende skytebaner i ØTK.

Det knytter seg betydelig usikkerhet til kostnadene som allerede er beregnet inn i prosjektet. Dugnadsinnsats blant skytterlagenes medlemmer er estimer til 10 millioner kroner. En beskjeden beregning tilsier da at skytterlagenes medlemsmasse på 700 personer må jobbe en estimert dugnadsinnsats på 33.334 timer hvis 1 time = 300 koner.

Prosjektet skal videre finansieres via tilskudd av tippemidler på 15 millioner (I Norge er det et etterslep på rundt 3,5 milliarder i ubetalte spillemidler. Gjennomsnittstiden for utbetaling av spillemidler til godkjente prosjekter er i snitt tre år og stadig økende. Disse pengene må forskutteres av ØTK eller andre) samt sponsorinntekter på fem millioner kroner (Klubber som ØTS og Toten HK henter inn cirka 500.000 kroner fra sponsorer i et normalår.)

Siden starten av prosjektet i 2019, er det gjennomgående blitt informert om at tre områder er aktuelle for etablering av nytt område: Skjærsjøen, Vindsåsen og Skjeppsjølia. I møte med sam.utvalget i ØTK 18. februar ble det imidlertid kommunisert at fire alternativer var vurdert. Hva er alternativ fire?

Det valgte området ved Skjærsjøen er omgitt av våtmarksområder og har en viktig funksjon for naturlig lagring av karbon. Aktivitet og anleggsvirksomhet knyttet til planlagt skyteområde vil være ødeleggende for dette. I det planlagte skyteområdet går det flere bekkefar som vil fange opp forurensing som følge av aktiviteten. Dette vil dras videre ned i nærliggende vanningsanlegg (brukes av bønder) og renne ut i den foreslått vernede Riselva. Riselva vanningslag er ikke blitt kontaktet av ØTK i sakens anledning.

I dag eksisterer det ifølge våre opplysninger 4-5 skyteanlegg med aktivitet. Hvilken utredning er gjort knyttet til oppgradering av eksisterende skyteanlegg?

Idretten er opptatt av å fremstå med «grønt avtrykk», positivt miljøregnskap og bærekraft i sin aktivitet og etablering av nye anlegg. Vi mener dette ikke er ivaretatt i dette prosjektet.

Vi mener at prosessen knyttet til nytt skyteområde i Lensbygda fremstår som «lukket», udemokratisk og med vesentlige feil og mangler. Er det riktig at en politisk beslutning skal gjøres på et så mangelfullt grunnlag?

Kommentarer til denne saken