AP og SP i fylkeskommunen prioriterer midler til fylkets byer fremfor distriktene, altså bryter de med den politikken de kaster blår i øynene til velgerne om, det gjelder særlig SP som kaller seg «distriktspartiet».

Viser til innlegg fra Etnedal FrP i OA og avisa Valdres, innlegg fra Innlandet Fylkeskommune ved Sjur Strand (AP, leder for Hovedutvalg for samferdsel) og Haldor Ødegård (SP, nestleder for Hovedutvalg for samferdsel) i avisa Valdres.

Strand og Ødegård sier at regjeringen gir for små bevilgninger til samferdsel i fylkeskommunene med liten befolkningstetthet da midlene fordeles etter begrepet samfunnsnytte, som gjør at sentrale strøk blir vinneren. Etnedal FrP er enig i at dette kriterium for fordeling blir for ensidig og skjevt, og vi har lenge argumentert for at det uansett må være en minstestandard. Slik som Steinsetbygdvegen, hovedvegen gjennom Etnedal som går frem til regionsenteret Fagernes og er svært viktig for forbindinga til kommunesenteret Bruflat og videre sydover, samt Venstrevegen som er viktig til E16/Fagernes/Oslo, må utbedres snarest.

Steinsetbygdvegen og Venstrevegen er skandaløst dårlige og er en fare for trafikanter. Vegene er svært belastende for fastboende, fritidsbeboere, turisme og ikke minst skoletransport, utrykningskjøretøy og næringslivet. Det er flere fylkesveger på sidene av dalen som også trenger utbedringer. Steinsetbygdvegen er et stort utbedringsprosjekt med en lengde på om lag 19 kilometer fra Flatøydegard til Nord-Aurdal grense. Vegene er helt avgjørende for bosetning og utvikling, det vil si for at Etnedal kommune skal kunne bestå som egen kommune.

AP og SP skylder på for lite penger fra regjeringen for manglende utbedring/bygging av fylkesveger. Etterslepet er dratt på i løpet av mange tiår. AP, SP og SV må ta stort ansvar for sin regjeringstid fra 2005 – 2013. I Etnedal skjedde nærmest ingen ting i denne perioden. I den borgerlige perioden fra 2013 – 2021 har det tross alt skjedd en del i Etnedal. Men det står igjen mye som må utbedres snarest.

I behandlingen av budsjettet for 2021 i Innlandet fylkeskommune hadde FrP forslag om at fylkesvegene skulle får ekstrabevilgning på nær 240 millioner. SP stemte i mot. SP som utgir seg for å ivareta distriktene, gjør altså det stikk motsatte hos oss. Fylkeskommunen støtter i stedet rådyre sykkelvegprosjekter i byene. Eksempel er Hans Mustads gate i Gjøvik, som er relativt kort strekning hvor deler er bygd om fra to- til enveiskjøring, med røde sykkelfelt på hver side og gangfelt utenfor, utført med granitt kantstein og markeringsstriper. Dette er utførelse til over 82 millioner kroner. På toppen ble løsningen dårlig for utrykningskjøretøy. Andre dyre sykkelvegprosjekter er på tur. Vi i Etnedal FrP mener at først må distriktene få kjørbare veger før det bygges rådyre sykkelveger i vårt fylke.

I den borgerlige regjeringsperioden fra 2013 – 2021 er det løyvd betydelig mer fra regjeringen til fylkesveger enn i perioden 2005 – 2013. Problemet er at midlene ikke er øremerket til formålet, og da tar fylkespolitikerne seg den friheten de har til å bruke dette til andre saker. Fylkespolitikerne bærer derfor et stort ansvar for underprioriteringen av fylkevegene.

Strand og Ødegård anklager FrP for å bidra til sentralisering. Faktum er at det har vært en strøm til «maurtua» gjennom lange tider og mange regjeringer fra begge sider, som skyldes sammensetningen av næringsliv, kompetansemiljø, økonomi med mer.

I perioden 2005 – 2013 med AP, SP og SV i regjering, var nedleggingen av gardsbruk svært høg, sauebruk enormt høgt. Deretter steg antall sauebruk de første 3 årene med borgerlig regjering. Stor sentralisering av meierivirksomhet rundt 2011 - 2013, hvor blant annet Tine i Røn ble lagt ned og overflyttet til Kalbakken i Oslo. Mange arbeidsplasser i Vestre Slidre ble borte. SP greide ikke eller manglet motivasjon for å gjøre noe, bøndene skulle tross alt få litt mer betalt for melka etter flyttingen.

I en grend i Åsnes kommune legges det ned skole med 140 elever, barnehage og sykehjem. Kommunen er SP- styrt. FrP har jobbet hardt for å unngå disse nedleggingene.

Disse eksemplene viser dessverre at SP har mistet fokus i distriktspolitikken, i hvert fall mangler handlingsevnen, som er det vi politikere velges for å utøve. AP er dessverre ikke det spor bedre.

FrP jobber hardt for å bygge hele Norge – også distriktene. Samferdsel og arbeidsplasser må først på plass.