Politiet oppfordrer alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep om å melde fra til politiet. Oppland Arbeiderblad har den siste tiden hatt flere artikler om seksuelle overgrep mot barn, dette er svært viktig tema som blir satt på dagsorden. Politiet ønsker å presisere viktigheten av å anmelde hvis du er utsatt for overgrep.

Uten informasjon og anmeldelser fra publikum vil ikke politiet ha den kunnskapen som er nødvendig for å etterforske effektivt, forebygge, iverksette tiltak og beskytte. Gjerningspersoner vil gå fri.

Vi forstår at det kan være et vanskelig steg å melde fra til politiet og det er dessverre slik at det i flere saker kan gå for lang tid fra anmeldelse til saken blir avgjort. Dette er ikke ønskelig, og noe politiet jobber aktivt med å forhindre. Samtidig skal man være klar over at det med rette stilles høye krav til kvalitet i etterforskningen.

Desto raskere politiet mottar en anmeldelse, jo større muligheter har man til å sikre bevis og få til tidsnære avhør. Ved en domfellelse vil personen bli forhindret fra å begå nye overgrep, og samfunnet viser at dette er handlinger som straffes strengt. Flere fornærmede oppgir at det viktigste ikke nødvendigvis er straffen, men at ansvaret for handlingen legges til den som har begått handlingen og at nye overgrep ikke skjer.

Alle saker er unike og ulike. Politiet kan ha annen informasjon eller muligheter for bevisinnhenting som gjør at sakene kan få et annet utfall enn slik man selv vurderer det. Som etterforsker har jeg opplevd at handlinger som er anmeldt flere år etter at de skjedde, har endt med domfellelse og at andre saker som er meldt tidlig, ender med henleggelse.

Les også

Hvorfor er det ingen politikere som snakker om dette?

I Norge er det straffbart å ha sex med noen under 16 år – uansett om det er frivillig eller ikke. Alle har et ansvar for å forsikre seg om at den man har sex med ikke er under 16 år. Er det aldersforskjell mellom partene, er det alltid «den voksne parten» som har ansvaret.

Frivillig samleie med en under 14 år er voldtekt etter norsk lov. Hvis man har sex som tilsvarer samleie med barn under 14 år, blir det ansett som voldtekt etter loven, selv om sexen er frivillig. Her er minstestraffen 3 års fengsel.

Hvorfor er det er slik?

Seksuelle overgrep mot barn er alvorlig straffbare handlinger som har stort skadepotensiale på et barns/ungdoms liv. For å styrke barns beskyttelse mot overgrep, er det utformet straffebestemmelser på en slik måte at det er alder på barnet som er det avgjørende for straffbarheten og ikke frivillighet eller ikke. Det er tatt hensyn til at barn ikke har oversikt over konsekvenser, har manglende evner til fullt ut og forstå hva som skjer eller hva de er med på. De kan være manipulert fordi den andre part er i overlegen posisjon fysisk, følelsesmessig og mentalt. Etter norsk lov kan derfor barn under 16 år ikke samtykke til sex.

Men hva hvis 15- eller 16-åringen er på fest og har sex med en som er 13 ½ år? Og samleiet er frivillig og ønskelig for begge parter?

Dette er straffbart og kan føre til en minstestraff på fengsel i 3 år. Straff kan bortfalle hvis det er jevnbyrdighet i alder og utvikling. Jo yngre barnet er, jo mer skal til for at det regnes som jevnbyrdighet i alder og utvikling.

Som foreldre og andre voksne rundt ungdommer er det viktig være klar over dette og at vi snakker med barna og ungdommene våre om konsekvenser av deres handlinger. Politiet besitter mye spisskompetanse på ivaretakelse, og tilbyr alle oppfølging enten ved Statens barnehus eller Støttesenteret for kriminalitetsutsatte.

Det er viktig at også overgripere så tidlig som mulig får profesjonell hjelp til å forstå og endre sin adferd. Politiet er en del av dette viktige tverrsektorielle samarbeidet.

Dersom du er usikker på om du vil anmelde forholdet, oppfordrer politiet fornærmede til å ta kontakt med voldtektsmottaket på Lillehammer, for å få en medisinsk undersøkelse. Dersom saken senere blir anmeldt, kan politiet innhente prøvene derfra, dersom det ikke har gått for lang tid.

Politiet oppfordrer også de som er usikre på om de ønsker å anmelde til å kontakte Støttesenteret for kriminalitetsutsatte. Telefonnummeret til støttesenteret er 800 40 008. Støttesenteret er et tilbud til alle fra 16 år og oppover. Støttesenteret gir informasjon og veiledning om det å skulle anmelde og tilbyr støtte gjennom hele straffesaksprosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort. Du skal ikke måtte stå alene med det du har vært utsatt for.