(GD): Etter utslippet av kloakk ved Skreia på Østre Toten, anbefaler vi også alle som bruker vann fra Mjøsa som drikkevann, om å ta prøver av vannet. Anbefalingen gis i samråd med Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

Uavhengig av prøvesvarene, anbefales det ikke å bruke vann direkte fra Mjøsa som drikkevann. Det anbefales å installere rensing av vannet.

Kokeanbefalingen gjelder kun de som har privat vannforsyning, og ikke de som er tilknyttet den kommunale vannforsyningen, går det fram av Ringsaker kommunes hjemmeside.  
Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyr og informasjon i forbindelse med dette fås hos Synlab på Hamar eller hos Mjøslab på Gjøvik. Husstandene må selv bekoste prøvetakingen.

Bakgrunnen for kokevarselet

Etter at Skreia renseanlegg ble totalskadet i brann den 18. desember 2018 har avløpsvann fra Skreia, Starum og Krabyskogen tettsteder gått urenset i Mjøsa. Skreia renseanlegg var under utvidelse da brannen inntraff.
Utslippet ble stoppet i mars, og siden da har rensingen av avløpsvannet vært på samme nivå som før brannen i renseanlegget. 

Østre Toten kommune har etter at utslippet ble stoppet, hatt samarbeid med NIVA om prøvetaking av overflatevann fra ulike lokalisasjoner i områdene som har vært rammet av utslippet. Disse prøvene har vist rask tilbakegang til normale forekomster av bakterier, og de seneste prøvene som er tatt i løpet av mai viser at prøvene nå er som normale for årstiden.

Ringsaker kommune sendte ut et kokevarsel for de husstandene i kommunen som tar vann direkte fra Mjøsa som følge av utslippet i desember 2018. Dette kokevarslet ble videreført ved ny varsling til husstandene i april. Kommunen anbefaler for øvrig nå at det tas nye prøver som følge av utslippet, og på generelt grunnlag anbefaler vi alle private vannanlegg om å ta jevnlige prøver.