Vi mener anbefalt sykehusstruktur fremlagt av Helse sør-øst i stor grad svekker målet om likeverdige helsetjenester. Det svekker også foretakets totale rekrutteringsevne og attraktivitet, noe som vil resultere i mindre robuste fagmiljøer. Sistnevnte er helt avgjørende for blant annet å drive innovativt og godt forskningsarbeid samt utvikle gode metoder og en målrettet fagutvikling av ansatte. Det er viktig å huske på at det er individet den enkelte ansatte representerer, ofte i fellesskap med kolleger, som skaper trygge relasjoner og faglig sterke helsetjenester for pasientene.

ISI-rapport «Konkretisering av virksomhetsinnhold» (KAV) står det at alle pasienter fra Innlandet med behov for akutte intervensjoner og lengre/spesialisert intensivbehandling skal behandles på Mjøssykehuset. Dette er tilstander som hjerteinfarkt, hjerneslag, sprukket hovedpulsåre samt skader og svikt i flere organer. Disse tilstandene oppstår ofte akutt og utvikler seg raskt til å være livstruende. Pasientene blir fraktet til sykehus med ambulanse eller luftambulanse med basal og avansert behandling underveis. Målet er alltid å redusere skadeomfang og bedret sjanse for overlevelse. Anbefalt plassering av sykehuset gir ikke et likeverdig helsetilbud i så måte, da spesielt perifert bosatte valdriser og gudbrandsdøler får uholdbar lang reisetid.

Vi mener det er mangelfullt belyst i HSØ sin rapport, at 26.000 hadelendinger fortsatt vil ha Oslo-sykehusene som sitt nærmeste sykehus med spesialistfunksjoner. Får man som eksempel et akutt hjerneslag på Lunner, er det langt kortere vei til Oslo enn til Brumunddal. Omregnet utgjør dette 1,8 milliarder av tapte hjerneceller, dette kan få store konsekvenser for pasient/pårørende og videre leveutsikter.

En reduksjon i pasientvolumet for Mjøssykehuset på grunn av overnevnte, vil true det kollektive Innlandet. Vi er av den oppfatning at pasientvolumet raskt kan hindre Mjøssykehuset å implementere eksempelvis avanserte behandlingsmetoder som blodproppfisking i det hele tatt. Mjøssykehuset kan i tillegg måtte øke sitt opptaksområde for å totalt sett drive forsvarlig og effektivt. Faren ved dette er at vi ender opp med Oslo og Trondheim som fortsatt nærmeste sykehus for behandling av flere tilstander og at akuttsykehuset på Lillehammer står i fare for å bli overflødig.

Mange tror at akuttsykehuset skal bestå som et komplett sykehus inn i fremtiden. Akuttsykehuset skal være et lokalsykehus med begrensede funksjoner og vaktlinjer kun innen de vanligste medisinske feltene. Det er estimert med at minst 10 prosent av alle pasienter knyttet til generell indremedisin, lungemedisin, fordøyelse- og infeksjonssykdommer må overføres til Mjøssykehuset for videre behandling, for gruppen innen hjertemedisin må minst 30 prosent overflyttes til Mjøssykehuset. (Kilde: KAV)

Det er også en risiko for at akuttsykehuset kan bli en tidstyv i å forsinke endelig behandling grunnet initiell undertriagering og feil leveringssted, sett i forhold til behandlingstilbud som kreves eller oppstår kort tid etter ankomst på akuttsykehuset.

Fødetilbud er planlagt beholdt på akuttsykehuset, men ikke med nyfødtintensiv og gynekolog i døgnvakt. (Kilde: KAV) Det vil si at alle nyfødte som trenger overvåkning og videre medisinsk behandling må bruke de første timene av livet i en ambulanse, ned til Mjøssykehuset, selv om man vil søke å redusere muligheten for at dette skjer. Alternativet er en større fødeavdeling på Mjøssykehuset med gynekolog i døgnvakt, vegg i vegg med nyfødtintensiv med tilgjengelig barnelege/nyfødtspesialist, 12 minutter sør for Lillehammer i utrykning.

I tillegg føder mange kvinner fra Hadeland i dag på Ringerike/Oslo avhengig av risiko og hvor raskt fødsel utvikler seg. Skal man ta sjansen på en langt lengre reisevei til Brumunddal? Om nei, kan dette utfordre pasientvolumet til Mjøssykehuset med de konsekvensene det har.

Vi ser med stor uro på at HSØ trosser et politisk og faglig flertall om enighet om plassering på Mjøsbrua og flytter det sørover. Dette er først og fremst en trussel mot pasientene, som fortjener at Mjøssykehuset skal se dagens lys med de likeverdige mulighetene det kan gi ved Mjøsbrua.